ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Gnoeee
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:06, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,06,259
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 176
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org04:17, 12 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org04:15, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:39, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org09:04, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org10:04, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org14:59, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org12:23, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:39, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org21:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:00, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:05, 16 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:54, 23 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org18:53, 8 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org10:05, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org22:26, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:08, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,529
co.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:18, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:35, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:52, 29 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:06, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)1,790extendedconfirmed
en.wikibooks.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wiktionary.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org05:44, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:27, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:05, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org03:49, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:22, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org20:47, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org06:19, 7 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org15:36, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:39, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org10:11, 18 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:55, 23 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org21:43, 10 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org05:43, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org18:47, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org06:25, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org14:18, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:05, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:37, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org18:59, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org15:05, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:53, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org19:18, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org07:28, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
meta.wikimedia.org08:04, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)832
mk.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org19:51, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,234autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org20:27, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org20:28, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org07:41, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org22:22, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org20:20, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org06:55, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org05:44, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:19, 22 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org10:05, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org09:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org11:26, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:50, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikipedia.org16:03, 11 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org19:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:41, 27 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org16:50, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:20, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:31, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org11:40, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org02:58, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org04:34, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org12:26, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:43, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:47, 4 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org18:26, 14 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org05:42, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org06:17, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:01, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org17:53, 21 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org03:44, 21 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org18:53, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org19:27, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org04:06, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wiktionary.org16:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org18:58, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:52, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org22:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
test.wikidata.org17:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
te.wikipedia.org12:46, 26 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:49, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:23, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:38, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org05:58, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org21:45, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:45, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:49, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97,642propertycreator, rollbacker
wikimania2017.wikimedia.org11:44, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org16:48, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org20:31, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
wuu.wikipedia.org10:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org21:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org08:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org13:03, 29 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0