ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ds02006
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:57, 15 ജനുവരി 2009 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 21,452
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 326
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org07:39, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org17:16, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ace.wikipedia.org09:04, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org18:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org05:32, 2 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikipedia.org08:12, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org03:11, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org17:07, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org04:21, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org08:08, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org09:49, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org10:46, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arz.wikipedia.org09:48, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org08:09, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org11:42, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org17:37, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org05:20, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org02:08, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bar.wikipedia.org04:35, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org05:41, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org02:08, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org09:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org03:04, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org01:40, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikipedia.org01:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bh.wikipedia.org03:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org01:48, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wikipedia.org01:36, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org02:07, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org17:27, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org09:19, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org04:14, 31 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org08:11, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org12:41, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org11:32, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org01:52, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org18:26, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cbk-zam.wikipedia.org09:28, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org11:46, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org17:44, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org10:47, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org14:27, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org05:20, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org01:56, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org07:52, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org03:11, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org10:57, 15 ജനുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)730
co.wikipedia.org04:27, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org08:27, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org11:52, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org10:51, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikipedia.org02:27, 5 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cu.wikipedia.org08:36, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org03:24, 22 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikipedia.org04:34, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org07:38, 13 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikipedia.org07:54, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99autoreview
de.wikinews.org11:40, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:25, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org18:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org18:48, 2 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org10:54, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org09:22, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org03:10, 3 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org02:03, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org03:46, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eml.wikipedia.org09:23, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org10:57, 15 ജനുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)900extendedconfirmed
en.wikibooks.org15:21, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org01:46, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org15:21, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org02:11, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org15:21, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:04, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wiktionary.org04:15, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org08:53, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikipedia.org09:17, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
et.wikipedia.org09:49, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ext.wikipedia.org06:55, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org03:55, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org20:24, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org01:51, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org01:46, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org02:50, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fj.wikipedia.org01:15, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org17:35, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org07:29, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org05:02, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org05:18, 17 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
fr.wikibooks.org15:19, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org02:58, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org06:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org04:49, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org09:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org11:37, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gcr.wikipedia.org17:08, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org04:59, 22 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org02:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org09:31, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gn.wikipedia.org02:55, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org11:55, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org04:09, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org01:59, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org01:35, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org02:10, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org09:01, 25 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org14:22, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wikipedia.org02:50, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikipedia.org11:39, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ho.wikipedia.org14:27, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:44, 7 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wikipedia.org09:28, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org05:23, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org10:05, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hz.wikipedia.org07:35, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org01:57, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org10:33, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ie.wikipedia.org03:44, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org02:11, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org11:41, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org09:40, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org02:49, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org05:48, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
inh.wikipedia.org18:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org09:21, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org02:20, 17 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org17:06, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
iu.wikipedia.org11:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org18:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:10, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
jbo.wikipedia.org02:48, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org10:32, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org04:43, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org02:28, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org17:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kbd.wikipedia.org19:16, 1 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org02:17, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org08:15, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org07:38, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org04:49, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
kl.wikipedia.org04:51, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org18:30, 3 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org01:51, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
koi.wikipedia.org03:02, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:09, 20 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
krc.wikipedia.org07:34, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kr.wikipedia.org07:36, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org01:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org04:12, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org19:42, 16 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org01:41, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikipedia.org01:14, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org10:57, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lad.wikipedia.org17:33, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org14:29, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org11:50, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lez.wikipedia.org09:31, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org07:50, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org17:30, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org17:37, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org10:12, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org02:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org07:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org06:34, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org19:18, 1 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org17:20, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikipedia.org06:42, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
map-bms.wikipedia.org02:40, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org08:38, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org01:44, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:29, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wikipedia.org02:39, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mhr.wikipedia.org08:45, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org07:40, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org08:58, 25 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org07:05, 9 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ml.wikipedia.org04:14, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org17:19, 7 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mrj.wikipedia.org01:44, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org07:48, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wikipedia.org02:52, 2 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org02:34, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mus.wikipedia.org07:37, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org09:31, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org01:48, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org03:11, 13 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org02:11, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org02:27, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org05:18, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikipedia.org07:17, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org02:26, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org04:08, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org02:25, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org03:10, 3 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org07:49, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:32, 2 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
nn.wikipedia.org04:21, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org02:22, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org06:41, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nrm.wikipedia.org02:22, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org07:46, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org09:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org08:12, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org07:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org02:26, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org04:17, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org14:13, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org02:20, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org02:19, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org08:34, 17 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org10:18, 13 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org09:15, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org02:17, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org09:21, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org09:10, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org02:15, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org11:58, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pl.wikimedia.org01:37, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org07:20, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org04:17, 11 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org09:42, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org10:14, 13 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org04:13, 28 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
qu.wikipedia.org07:24, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org03:06, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org14:37, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org08:05, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org17:46, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org08:37, 5 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org06:55, 13 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ro.wikivoyage.org04:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org08:09, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:57, 15 ജനുവരി 2009തറവാട് വിക്കി(?)18,436editor, rollbacker, uploader
ru.wikibooks.org02:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org02:11, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org11:57, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiquote.org10:57, 15 ജനുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org01:51, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org11:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org16:16, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ru.wiktionary.org01:44, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org08:20, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org09:57, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sat.wikipedia.org18:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org02:12, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org07:50, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org02:54, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org02:10, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org04:19, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org10:14, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org17:25, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org17:21, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org12:06, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikipedia.org10:38, 1 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org11:30, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikipedia.org03:55, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org09:38, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org08:07, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org09:49, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org03:06, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org02:18, 7 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org07:31, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org07:59, 26 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org06:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wikipedia.org07:41, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org10:56, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org01:22, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org08:17, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org09:37, 18 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org11:35, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sw.wikipedia.org02:01, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org05:12, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org10:32, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org18:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org17:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org11:42, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org09:34, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org11:47, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org01:37, 20 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikipedia.org04:41, 2 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org02:18, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org09:16, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org04:38, 17 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org08:16, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org02:07, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org08:32, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org01:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42autoreview
ts.wikipedia.org03:10, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org03:06, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tum.wikipedia.org07:51, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org14:27, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org17:07, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org14:34, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org17:54, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org01:18, 26 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org17:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ur.wikipedia.org04:29, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org04:56, 2 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
vec.wikipedia.org10:57, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org09:26, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org02:05, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org02:33, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vls.wikipedia.org03:14, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org07:54, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org01:18, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org18:19, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
wikimania2009.wikimedia.org03:30, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2011.wikimedia.org00:53, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org02:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org17:29, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org11:49, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org02:13, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org09:55, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org08:49, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org18:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org02:05, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
za.wikipedia.org09:35, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org06:35, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org02:02, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org02:21, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org09:07, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org19:48, 2 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zu.wikipedia.org02:15, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1