ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Dpkbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:37, 10 ജൂൺ 2011 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 235
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 71
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ak.wikipedia.org11:07, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:07, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org02:09, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org17:20, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
da.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikipedia.org11:07, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikipedia.org11:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org11:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikipedia.org15:24, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org11:10, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org11:10, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org15:23, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org11:12, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikipedia.org11:13, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org11:13, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:34, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:02, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lv.wikipedia.org16:02, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org17:22, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org03:15, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:37, 10 ജൂൺ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)42bot
mr.wikipedia.org03:21, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org15:27, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikipedia.org03:16, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
or.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:16, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikipedia.org03:10, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org03:15, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org03:24, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org17:15, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org03:23, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3bot
te.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org16:03, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikipedia.org03:27, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ur.wikipedia.org03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:21, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org15:28, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:29, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org04:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org03:22, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7