ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bichumannar
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 111
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 31
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org06:23, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org18:13, 14 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikibooks.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:03, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org07:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org07:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org04:33, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:59, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:41, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org12:11, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:44, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)86
ml.wikiquote.org11:43, 22 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org11:28, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org07:52, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:29, 11 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org07:08, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:57, 5 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:06, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org07:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:50, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5