ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Adil fayas.tp
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:19, 18 നവംബർ 2012 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 14
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 7
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:46, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org15:19, 18 നവംബർ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)2
login.wikimedia.org19:03, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:21, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:45, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikiquote.org14:32, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org11:14, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0