ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Aashiq Poon
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:24, 1 ജനുവരി 2016 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:09, 5 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org13:24, 1 ജനുവരി 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)0
login.wikimedia.org13:24, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:24, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:24, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:34, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1