ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ഗിരിജ നവനീതകൃഷ്ണൻ
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:26, 10 ജൂൺ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 17
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org15:07, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:49, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org13:00, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:39, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org20:31, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:38, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:37, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:26, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org12:26, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:26, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:15, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikibooks.org15:07, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org12:26, 10 ജൂൺ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)36
ml.wiktionary.org17:29, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:45, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org12:26, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:47, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0