ഫലകം:Cite journal

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
Redirects:

Cite journal is a template which is used for formatting references to articles in magazines and academic journals and for academic papers in a consistent and legible manner. It can be used at the end of the article, directly in the References section. It can also be placed within <ref>...</ref> tags for in-line citations. See also: Help:Footnotes.

{{Cite journal}} is intended for papers in journals, which are issued periodically and have volume and (usually) issue numbers. It is not intended for conference proceedings, which should be cited with {{Cite conference}}. Nor is it intended for articles in edited books or in encyclopedias or similar collections, which should be cited with {{Cite encyclopedia}} (which, despite its name, applies to all edited collections, not only encyclopedias).

Easier ways of citing are available. If the paper:

Usage[തിരുത്തുക]

All field names must be lowercase. Unused fields should be removed, rather than left blank.

Common parameters, horizontal format

 • {{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |year= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |publisher= |doi= |url= |accessdate= }}

Common parameters for Vancouver system citations

 • {{cite journal |author= |year= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |publisher= |doi= |pmid= |pmc= |url= |accessdate= }}

All parameters, horizontal format

 • {{cite journal |last= |first= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |title= |trans_title= |journal= |volume= |series= |issue= |page= |pages= |at= |chapter= |location= |publisher= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |language= |format= |id= |isbn= |issn= |oclc= |pmid= |pmc= |bibcode= |doi= |accessdate= |url= |archiveurl= |archivedate= |laysource= |laysummary= |laydate= |quote= |ref= |separator= |postscript= }}


Using lastname, firstname Using author
{{cite journal
| last1 =
| first1 =
| authorlink1 =
| last2 =
| first2 =
| authorlink2 =
| editor-last =
| editor-first =
| editor-link =
| date =
| year =
| month =
| title =
| trans_title =
| journal =
| volume =
| issue =
| series =
| pages =
| location =
| publisher =
| language =
| format =
| id =
| isbn =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc =
| bibcode =
| doi =
| accessdate =
| url =
| archiveurl =
| archivedate =
| laysource =
| laysummary =
| laydate =
| quote =
| ref =
| separator =
| postscript =
}}
{{cite journal
| author =
| authorlink =
| editor =
| editor-link =
| date =
| year =
| month =
| title =
| trans_title =
| journal =
| volume =
| issue =
| series =
| pages =
| location =
| publisher =
| language =
| format =
| id =
| isbn =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc =
| bibcode =
| doi =
| accessdate =
| url =
| archiveurl =
| archivedate =
| laysource =
| laysummary =
| laydate =
| quote =
| ref =
| separator =
| postscript =
}}

Result (using lastname, firstname) last, first; coauthors (date). [archiveurl "title" [trans_title]] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം) (format). എന്നതിൽ editor-last, editor-first. journal. series (ഭാഷ: language) (location: publisher). volume (issue): pages. OCLC oclc. PMC pmc |pmc= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). PMID pmid |pmid= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ഐ.എസ്.എസ്.എൻ. issn |issn= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ഡി.ഒ.ഐ.:doi |doi= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ബിബ്‌കോഡ്:bibcode. id. [url യഥാർത്ഥ] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം) സൈറ്റിൽ നിന്ന് archivedate-നു ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് accessdate. [laysummary സംഗ്രഹം] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം)laysource (laydate). "quote" 

Result (using author) author (date). [archiveurl "title" [trans_title]] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം) (format). എന്നതിൽ editor. journal (ഭാഷ: language) (location: publisher). volume (issue): pages. OCLC oclc. PMC pmc |pmc= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). PMID pmid |pmid= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ഐ.എസ്.എസ്.എൻ. issn |issn= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ഡി.ഒ.ഐ.:doi |doi= - ഈ വില പരിശോധിക്കുക (സഹായം). ബിബ്‌കോഡ്:bibcode. id. [url യഥാർത്ഥ] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം) സൈറ്റിൽ നിന്ന് archivedate-നു ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് accessdate. [laysummary സംഗ്രഹം] |url= - ഇതിന്റെ സ്കീം പരിശോധിക്കുക (സഹായം)laysource (laydate). "quote" 

Examples[തിരുത്തുക]

Formal citation

{{cite journal |last=Smith |first=Joseph III |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |page=289}}
 • Smith, Joseph III (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 

Vancouver style (common in biomedicine)

{{cite journal |author=Bannen RM, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright SJ, Mitchell JC |title=Optimal design of thermally stable proteins |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–43 |year=2008 |pmid=18723523 |pmc=2562006 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 }}

Include URL link to free-article, pre-print or abstract; also supply access date unless the URL is known to be stable.

{{cite journal |journal= Energy Policy |year=2008 |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |title= Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |author=Aries, Myriam B. C.; and Newsham, Guy R. |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |format=PDF |accessdate=September 1, 2009 }}

Specify the DOI to provide a permanent link. Also give the PMID abstract for medical articles, and the URL if the article is free. PubMed Central free full-text repository links may also be supplied and will link the title if URL not specified, else as additional linked PMC value at the end of the citation

{{cite journal |author=Viollet, Benoit; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; ''et al.'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 }}

Whereas if the url had not been specified, then the title is linked to PubMed Central's copy of the article and no duplicate PMC link is shown for compactness:

{{cite journal |author=Viollet, Benoit; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; ''et al.'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url= }}

If the doi link is broken, then use of the doi_brokendate parameter unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs broken since YYYY":

{{cite journal |author=Viollet, Benoit; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; ''et al.'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |doi_brokendate=June 18, 2008 |url= }}

If the article is in a foreign language, and the original title is unknown

{{cite journal |author=Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y.; and Lu, J. |trans_title=The protective effects of total flavonoids from ''Lycium barbarum'' L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats |language=Chinese |journal=Wei Sheng Yan Jiu |volume=28 |issue=2 |pages=115–6 |year=1999 |month=March |pmid=11938998 }}
 • Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y.; and Lu, J. (March 1999). [The protective effects of total flavonoids from Lycium barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats] |trans_title= requires |title= (സഹായം). Wei Sheng Yan Jiu (ഭാഷ: Chinese) 28 (2): 115–6. PMID 11938998. 

Other examples

{{cite journal |last=Fowler |first=Martin |authorlink=Martin Fowler |coauthors=Beck, Kent |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |pages=289}}
 • Fowler, Martin; Beck, Kent (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 
{{cite journal |first=W. Hugh |last=Woodin |title=The Continuum Hypothesis, Part I |journal=Notices of the AMS |volume=48 |issue=6 |year=2001 |pages=567–576 |location=Providence, RI |publisher=American Mathematical Society |url=http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf |format=PDF |issn=1088-9477 |oclc=34550461 }}
{{cite journal |title=Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc |year=1982 |journal=VIDEODISC/VIDEOTEX |volume=2 |issue=3 |pages=175}}
 • "Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc". VIDEODISC/VIDEOTEX 2 (3): 175. 1982. 

Parameters[തിരുത്തുക]

Syntax[തിരുത്തുക]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

 • Use |date=27 September 2007 not |date=27 September 2007 (print version 25 September)

Use of templates within the citation template, is generally discouraged because many of these templates will add extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata. Also, HTML entities, for example &nbsp;, &ndash;, etc, should not be used in parameters that contribute to the metadata. Do not include Wiki markup '' (italic font) or ''' (bold font) because these markup characters will contaminate the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=, |version=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the named identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

By default, sets of fields are terminated with a period (.); this can be an issue when the last field in an abbreviation or initial with a period, as two periods then display. The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

Description[തിരുത്തുക]

 • last: Surname of author. Do not wikilink—use authorlink instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use last to include the same format as the source. Aliases: last1, author, authors, author1.
  • first: Given or first names of author, including title(s); for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use authorlink instead. Aliases: first1. Requires last; first name will not display if last is empty.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through last9, first9 for up to nine authors. By default, if nine authors are defined, then only eight will show and "et al." will show in place of the last author. See the display parameters to change. Aliases: author1 through author9.
 • authorlink: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: authorlink1, author-link, author1-link, author1link.
 • OR: for multiple authors, use authorlink1 through authorlink9. Aliases: author1-link through author9-link.
When using shortened footnotes or parenthetical referencing styles with templates, do not use multiple names in one field or else the anchor will not match the inline link.
 • title: Title of source. Can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.
  • trans_title: English translation of the title if the source cited is in a foreign language. Displays in square brackets after title; if url is defined, then trans_title is included in the link. Use of the language parameter is recommended.
Titles containing certain characters will display and link incorrectly unless those characters are encoded.
newline [ ] |
space &#91; &#93; &#124;
 • When the title you are citing contains quotations marks or apostrophes at the beginning, end or both, you can use &thinsp; to place a separation between that punctuation and the quotation marks this template automatically provides around the title, to avoid a non-ideal display such as '''.
 • For example instead of title='name' which will display on many browsers with the quotation marks surrounding it as '''name''', use |title=&thinsp;'name'&thinsp;, which will display as " 'name' ".
 • work: Name of the source periodical; may be wikilinked if relevant. Displays in italics. Aliases: journal, newspaper, magazine, periodical.
  • issue: When the publication is one of a series that is published periodically. Alias: number.
When set, work changes the formatting of other parameters:
title is not italicized and is enclosed in quotes.
chapter is italicized and is not enclosed in quotes.
location and publisher are enclosed in parentheses.
page and pages do not show p. or pp.
edition does not display.
type does not display.
 • type: Provides additional information about the media type of the source; format in sentence case. Displays in parentheses following the title. Examples: Thesis, Booklet, CD liner, Press release.
 • edition: When the publication has more than one edition; for example: "2nd", "Revised" etc. Displays " ed." after this field, so |edition=2nd produces "2nd ed." Does not display if a periodical field is defined.
 • series or version: When the source is part of a series, such as a book series or a journal where the issue numbering has restarted.
 • volume: For one publication published in several volumes. Displays after the title and series fields; displays in bold— if bolding is not desired, then include the volume information in the title field.

ഫലകം:Citation Style documentation/issue

Aliases: issue, number
 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, year). Use same format as other publication dates in the citations.[date 1] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more] Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.
 • OR:
  • year: Year of source being referenced. Required with some types of {{sfn}} citations;[more] otherwise use date.
  • month: Name of the month or season of publication. If you also have the day, use date instead. Do not wikilink.
 • origyear: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |origyear=First published 1859 or |origyear=Composed 1904.
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. This may be a different format from that used for archive and access dates. See: MOS:DATEUNIFY.
 • publisher: Name of publisher; corporate designations such as "Ltd" or "Inc" are not usually included; may be wikilinked if relevant; formatted in parentheses with location.
  • location: Geographical place of publication; generally not wikilinked.
 • publication-date: Date of publication, if different from date written; shows only if year or date are defined and only if different; use the same format as other dates in the article; do not wikilink.
 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.
 • editor-last: Surname of editor. Do not wikilink—use editor-link instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use editor-last to include the same format as the source. Aliases: editor1-last, editor, editors.
  • editor-first: Given or first names of editor, including title(s); example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use editor-link instead. Aliases: editor1-first.
  • OR: for multiple editors, use editor1-last, editor1-first through editor4-last, editor4-first for up to four editors.
 • editor-link: Title of existing Wikipedia article about the editor—not the editor's website; do not wikilink. Aliases: editor1-link.
 • OR: for multiple editors, use editor1-link through editor4-link.
Display:
If authors: Authors are first, followed by the editors and the included work, then the main work.
If no authors: Editors appear before the included work; a single editor is followed by "ed."; multiple editors are followed by "eds."; more than three editors will be followed by "et al., eds."

ഫലകം:Citation Style documentation/others

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier. In general, the parameters should include only the variable part of the identifier, e.g. rfc=822 or pmc=345678.

 • arxiv: arXiv identifier; for example: arxiv=hep-th/9205027 (before April 2007) or arxiv=0706.0001 (since April 2007). Do not include extraneous file extensions like ".pdf" or ".html".
 • asin: Amazon Standard Identification Number
  • asin-tld: ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US; valid values: ca, cn, co.jp, co.uk, de, es, fr, it
 • bibcode: Bibcode; used by a number of astronomical data systems; for example: 1974AJ.....79..819H
 • doi: Digital object identifier; for example: 10.1038/news070508-7. It is checked to ensure it begins with (10.).
  • doi_brokendate: Date the DOI was found to be non-working at http://dx.doi.org. Use the same format as other dates in the article.
 • isbn: International Standard Book Number; for example: 978-0-8126-9593-9. (See: Wikipedia:ISBN and ISBN). Dashes in the ISBN are optional, but preferred. Use the ISBN actually printed on or in the book. Use the 13-digit ISBN – beginning with 978 or 979 – when it is available. If only a 10-digit ISBN is printed on or in the book, use it. ISBNs can be found on the page with the publisher's information – usually the back of the title page – or beneath the barcode as a number beginning with 978 or 979 (barcodes beginning with any other numbers are not ISBNs). For sources with the older 9-digit SBN system, prefix the number with a zero; thus, SBN 902888-45-5 should be entered as |isbn=0-902888-45-5. Do not convert a 10-digit ISBN to 13-digit by just adding the 978 prefix; the last digit is a calculated check digit and just making changes to the numbers will make the ISBN invalid. This parameter should hold only the ISBN without any additional characters. It is checked for length, invalid characters – anything other than numbers, spaces, and hyphens, with "X" permitted as the last character in a 10-digit ISBN – and the proper check digit. Alias: ISBN
 • issn: International Standard Serial Number; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.
 • jfm: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
 • jstor: JSTOR abstract; for example: "jstor=3793107" will generate JSTOR 3793107.
 • lccn: Library of Congress Control Number. A certain amount of reformatting may be necessary, such as the use of one or more zeroes instead of a hyphen; for example, if the book shows "Library of Congress Catalog Card Number 89-61500", this would be entered as |lccn=89061500. Help with formatting may be found at LCCN (Library of Congress Control Number) and How does LCCN Permalink normalize LCCNs?
 • mr: Mathematical Reviews
 • oclc: OCLC
 • ol: Open Library identifier; do not include "OL" in the value.
 • osti: Office of Scientific and Technical Information
 • pmc: PubMed Central; use article number for full-text free repository of a journal article. E.g. pmc=345678. Do not include "PMC" in the value. See also |pmid= below; these are two different identifiers.
 • pmid: PubMed; use unique identifier. See also |pmc= above; these are two different identifiers.
 • rfc: Request for Comments
 • ssrn: Social Science Research Network
 • zbl: Zentralblatt MATH
 • page: The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by p. unless |nopp=y.
 • OR: pages: A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by pp. unless |nopp=y.
  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=. Use only one of |page=, |pages=, or |at=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.
 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Remove spurious tracking parameters from URLs, e.g. #ixzz2rBr3aO94 or ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations; requires url.[date 1] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate and url.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations. This does not necessarily have to be the same format that was used for citing publication dates.[date 1] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but pre-emptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.
URLs must begin with a supported URI scheme. http:// and https:// will be supported by all browsers; however, ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: and news: will require a plug-in or an external application and should normally be avoided. IPv6 host-names are currently not supported.
If URLs in citation template parameters contain certain characters, then they will not display and link correctly. Those characters need to be percent-encoded. For example, a space must be replaced by %20. To encode the URL, replace the following characters with:
sp " ' < > [ ] { | }
 %20  %22  %27  %3c  %3e  %5b  %5d  %7b  %7c  %7d
Single apostrophes do not need to be encoded; however, unencoded multiples will be parsed as italic or bold markup. Single curly closing braces also do not need to be encoded; however, an unencoded pair will be parsed as the double closing braces for the template transclusion.
 1. 1.0 1.1 Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.
 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.
 • laysummary: URL link to a non-technical summary or review of the source; the URL title is set to "Lay summary".
  • laysource: Name of the source of the laysummary. Displays in italics and preceded by an endash.
  • laydate: Date of the summary. Displays in parentheses.
 • author-mask: Replaces the name of the first author with em dashes or text. Set author-mask to a numeric value n to set the dash n em spaces wide; set author-mask to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, "with". You must still include the values for all authors for metadata purposes. Primarily intended for use with bibliographies or bibliography styles where multiple works by a single author are listed sequentially such as Shortened footnotes. Do not use in a list generated by {{reflist}}, <references /> or similar as there is no control of the order in which references are displayed.
 • author-name-separator: Controls the separator between last and first names; defaults to a comma and space (, ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • author-separator: Controls the separator between authors; defaults to a semicolon and space (; ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • display-authors: Controls the number of author names that are displayed when a citation is published. To control the displayed number of author names, set display-authors to the desired number. For example, |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation. By default, the only the first eight cited authors are displayed; subsequent authors beyond eight are represented in the published citation by "et al." If a citation contains nine author names and one wishes all nine author names to display, "et al." may be suppressed by setting |display-authors=9. Aliases: displayauthors.
 • lastauthoramp: Switches the separator between the last two names of the author list to space ampersand space ( & ) when set to any value. Example: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Controls the closing punctuation for a citation; defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no terminating punctuation will be used. Ignored if quote is defined.
 • separator: Controls the punctuation used to separate lists of authors, editors, etc. Defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.

Notes[തിരുത്തുക]

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a doi, pmid etc is always preferable to including it as a url parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible.

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_journal&oldid=1900673" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്