ലാടെക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ലാടെക്ക്
The LaTeX logo, typeset with LaTeX
സ്രഷ്ടാവ് ലിസിലി ലാമ്പോർട്ട്
തട്ടകം വിവിധ ഓ എസ്സുകൾ
തരം ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്
അനുമതിപത്രം ലാടെക് പ്രൊജക്റ്റ് പൊതു ഉടമസ്ഥതാ ലൈസൻസ് (LPPL)
വെബ്‌സൈറ്റ് www.latex-project.org

പ്രമാണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കപ്പ് ഭാഷാസങ്കേതമാണ് ലാടെക്ക്. ടൈപ്പ് സെറ്റിങ് സങ്കേതത്തിൽ ഇതിനെ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് \LaTeX എന്ന രൂപത്തിലാണ്.

ടൈപ്പ് സെറ്റിങ് സങ്കേതം[തിരുത്തുക]

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ലാടെക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് കോഡും, ഔട്ട്പുട്ട് ഫലവും കാണിക്കുന്നു.

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\title{\LaTeX}
\date{}
\begin{document}
 \maketitle
 \LaTeX{} is a document preparation system for the \TeX{}
 typesetting program. It offers programmable desktop publishing
 features and extensive facilities for automating most aspects of
 typesetting and desktop publishing, including numbering and
 cross-referencing, tables and figures, page layout, bibliographies,
 and much more. \LaTeX{} was originally written in 1984 by Leslie
 Lamport and has become the dominant method for using \TeX; few
 people write in plain \TeX{} anymore. The current version is
 \LaTeXe.
 
 % This is a comment; it will not be shown in the final output.
 % The following shows a little of the typesetting power of LaTeX:
 \begin{align}
  E &= mc^2               \\
  m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
 \end{align}
\end{document}
LaTeX output

ലൈസൻസ്[തിരുത്തുക]

ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ് വെയർ[തിരുത്തുക]

പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇണക്കം[തിരുത്തുക]

ലാടെക്ക് ഡോക്യുമെന്റുകൾ(.tex) സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രോഗ്രാമുകളായ LaTeX2RTFTeX4ht ഓ ഉപയോഗിച്ച് റിച്ച് ടെക്സ് ഫയൽ(.rtf) ആയോ, XML(.xml) ഫയലായോ മാറ്റാവുന്നതാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡോ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററോ വച്ച് ഈ ഫയലുകൾ (.rtf/.xml) വായിക്കാവുന്നതാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]


വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ലാടെക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലാടെക്ക്&oldid=1699290" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്