ഫലകം:Infobox Space mission

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{mission_name}}}
Mission insignia
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}]]
Mission statistics{{{stats_ref}}}
Mission name {{{mission_name}}}
Spacecraft name {{{spacecraft_name}}}
Spacecraft type {{{spacecraft_type}}}
Space shuttle {{{shuttle_name}}}
Command Module {{{command_module}}}
Service Module {{{service_module}}}
Lunar Module {{{lunar_module}}}
Spacecraft mass {{{spacecraft_mass}}}
Crew size {{{crew_size}}}
Call sign {{{callsign}}}
Launch vehicle {{{booster}}}
Launch pad {{{launch_pad}}}
Launch date {{{launch_date}}}
Spacewalk begin {{{spacewalk_begin}}}
Spacewalk end {{{spacewalk_end}}}
Lunar landing {{{lunar_landing}}}
Landing site {{{landing_site}}}
Lunar EVA duration {{{lunar_eva_duration}}}
Lunar surface time {{{lunar_surface_time}}}
Lunar Roving Vehicle {{{lunar_rover}}}
CMP EVA duration {{{cmp_eva_duration}}}
Lunar sample mass {{{lunar_sample_mass}}}
Number of lunar orbits {{{lunar_orbits}}}
Total CSM time in lunar orbit {{{time_lunar_orbits}}}
Landing {{{landing}}}
Mission duration {{{mission_duration}}}
Number of orbits {{{orbits}}}
Apogee {{{apogee}}}
Perigee {{{perigee}}}
Apolune {{{apolune}}}
Perilune {{{perilune}}}
Orbital period {{{period}}}
Orbital altitude {{{altitude}}}
Orbital inclination {{{inclination}}}
Distance traveled {{{distance_traveled}}}
Burn time {{{sso_burn}}}
Maximum velocity {{{max_velocity}}}
Peak acceleration {{{peak_accel}}}
Peak deceleration {{{peak_decel}}}
First Docking
Docking port {{{port1}}}
Docking date {{{dock1}}}
Undocking date {{{undock1}}}
Time docked {{{time1}}}
Second Docking
Docking port {{{port2}}}
Docking date {{{dock2}}}
Undocking date {{{undock2}}}
Time docked {{{time2}}}
Third Docking
Docking port {{{port3}}}
Docking date {{{dock3}}}
Undocking date {{{undock3}}}
Time docked {{{time3}}}
Crew photo
[[Image:{{{crew_photo}}}|200px]]
{{{crew_caption}}}
Related missions
Previous mission Subsequent mission
{{{previous_mission}}} {{{next_mission}}}

{{{footnotes}}}
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Full blank syntax[തിരുത്തുക]

{{Infobox space mission
| image       = 
| image_caption   = 
| image_size     = 
| image_alt     = 
| mission_name    =
| insignia      =
| insignia_size   =
| spacecraft_name  =
| spacecraft_type  =
| shuttle_name    =
| shuttle_notes   =
| command_module   =
| service_module   =
| lunar_module    =
| booster      =
| stats_ref     =
| callsign      =
| crew_size     =
| launch_pad     =
| launch_date    =
| spacewalk_begin  =
| spacewalk_end   =
| lunar_landing   =
| landing_site    =
| lunar_eva_duration =
| lunar_rover    =
| cmp_eva_duration  =
| lunar_surface_time =
| lunar_sample_mass =
| lunar_orbits    =
| time_lunar_orbits =
| landing      =
| mission_duration  =
| orbits       =
| apogee       =
| perigee      =
| apolune      =
| perilune      =
| period       =
| altitude      =
| inclination    =
| distance_traveled =
| sso_burn      =
| max_velocity    =
| peak_accel     =
| peak_decel     =
| spacecraft_mass  =
| crew_photo     =
| crew_caption    =
| previous_mission  =
| next_mission    =
| footnotes     =
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Space_mission&oldid=1773514" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്