ഫലകം:Infobox weapon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Usage

Weapon infobox[തിരുത്തുക]

Rifle, Caliber .30, M1
M1-Garand-Rifle.jpg
M1 Garand with en bloc clips.
Type Semi-automatic rifle
Place of origin United States
Service history
In service 1936–present (for U.S. military training and parades)
Used by See Users
Wars World War II
Korean War
Arab–Israeli conflict
First Indochina War
Suez Crisis
Vietnam War
Cambodian Civil War
Northern Ireland Troubles
Other conflicts around the world
Production history
Designer John C. Garand
Designed 1932
Manufacturer Springfield Armory
Winchester
Harrington & Richardson
International Harvester
Beretta
Breda[1]
Springfield Armory, Inc. (civilian)
Produced 1936–1957
Number built Approx. 6.0 million[2]
Variants M1C, M1D
Specifications
Weight 9.5 lb (4.3 കി.ഗ്രാം) to 11.6 lb (5.3 കി.ഗ്രാം)
Length 43.5 ഇഞ്ച് (1,100 മി.മീ)
Barrel length 24 ഇഞ്ച് (610 മി.മീ)

Cartridge
 • .30-06 Springfield (7.62x63mm)
 • 7.62x51mm NATO (.308 Winchester) (Used by the U.S. Navy and some commercial companies to modernize the M1 and increase performance)
Action Gas-operated, rotating bolt
Muzzle velocity 2,800 ft/s (850 m/s)
Effective firing range 440 yd (400 മീ)[3]
Feed system 8-round "en bloc" clip internal magazine
Sights Aperture rear sight, barleycorn-type front sight

A weapon infobox may be used to summarize information about a particular weapon or weapon system (such as a firearm, a sword, a grenade, an artillery piece, a torpedo, or a tank); cartridges and artillery shells should use {{infobox firearm cartridge}} instead. The infobox should be added using the {{infobox weapon}} template, as shown below:

{{infobox weapon
| name        = 
| image       = 
| image_size     =
| alt        =
| caption      = 
| origin       = <!-- Country name -->
| type        = 
<!-- Type selection -->
| is_ranged     = 
| is_bladed     = 
| is_explosive    = 
| is_artillery    = 
| is_vehicle     = 
| is_missile     = 
| is_UK       = 
<!-- Service history -->
| service      = 
| used_by      = 
| wars        = 
<!-- Production history -->
| designer      = 
| design_date    = 
| manufacturer    = 
| unit_cost     = 
| production_date  = 
| number       = 
| variants      =
<!-- General specifications -->
| spec_label     = 
| weight       = {{convert|123|kg|lb|abbr=on}}
| length       = {{convert|123|cm|in|abbr=on}}
| part_length    = {{convert|123|cm|in|abbr=on}}
| width       = 
| height       = 
| diameter      = 
| crew        = 
| passengers     =
<!-- Ranged weapon specifications --> 
| cartridge     = 
| cartridge_weight  = 
| caliber      = 
| barrels      = 
| action       = 
| rate        = 
| velocity      = {{convert|123|m/s|ft/s}}
| range       = {{convert|123|m|yd}}
| max_range     = 
| feed        = 
| sights       = 
<!-- Artillery specifications -->
| breech       = 
| recoil       = 
| carriage      = 
| elevation     = 
| traverse      = 
<!-- Bladed weapon specifications --> 
| blade_type     = 
| hilt_type     = 
| sheath_type    = 
| head_type     = 
| haft_type     = 
<!-- Explosive specifications --> 
| filling      = 
| filling_weight   = 
| detonation     = 
| yield       = 
<!-- Vehicle/missile specifications -->
| armour       = 
| primary_armament  = 
| secondary_armament = 
| engine       = 
| engine_power    = 
| pw_ratio      = 
| payload_capacity  = 
| transmission    = 
| suspension     = 
| clearance     = 
| fuel_capacity   = 
| vehicle_range   = 
| speed       = 
| guidance      = 
| steering      = 
<!-- Missiles only -->
| wingspan      = 
| propellant     = 
| ceiling      = 
| altitude      = 
| depth       = 
| boost       = 
| accuracy      = 
| launch_platform  = 
| transport     =
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

The infobox is intended as a quick reference. Don't add non-data items, like question marks, “none”, “see text” or links to article sections (the article's table of contents already does this). Only add “unknown” to assert that an information point is unknowable, not as a placeholder to show that it is missing from the article. Choose a representative model and indicate what it is with the spec_label parameter, instead of listing multiple data items in one field.

The template can also be used for general categories of weapons, such as tank and Katyusha rocket launcher, by including only some general characteristics.

General parameters:

 • name – the formal name of the weapon.
 • imageoptional – an image of the weapon. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • originoptional – the country or place where the weapon originated or was first manufactured. Flag icons should be avoided in this field, per WP:MOSFLAG and WP:MILMOS#FLAGS.
 • typeoptional – the type of weapon (e.g. "service rifle", "dress sword", and so forth).

Type selection parameters (these parameters control whether—and how—particular specification fields will be displayed; multiple ones may be enabled where appropriate):

 • is_ranged – "yes" if the weapon is a ranged weapon, such as a firearm or bow; must be left blank otherwise.
 • is_bladed – "yes" if the weapon is a bladed, pointed, or blunt hand-held weapon, such as a sword, mace, or polearm; must be left blank otherwise.
 • is_explosive – "yes" if the weapon is an explosive device, such as a grenade or bomb; must be left blank otherwise.
 • is_artillery – "yes" if the weapon is a type of artillery, such as a cannon or mortar; must be left blank otherwise.
 • is_vehicle – "yes" if the weapon is a self-propelled vehicle, such as a tank; must be left blank otherwise.
 • is_missile – "yes" if the weapon is a self-propelled missile or torpedo; must be left blank otherwise.
 • is_UK – "yes" if the field labels should use British/Commonwealth English (calibre, armour); must be left blank otherwise.

Service history parameters:

 • serviceoptional – the period (usually given in years) when the weapon was in service.
 • used_byoptional – the countries, armed forces, or other groups using the weapon; this may be omitted for weapons employed only in their country of origin.
 • warsoptional – any wars during which the weapon saw service.

Production history parameters:

 • designeroptional – the person or group responsible for designing the weapon.
 • design_dateoptional – the date (usually given as a year) when the weapon was designed.
 • manufactureroptional – the manufacturer of the weapon.
 • unit_costoptional – the unit cost of the weapon; this should only be indicated for weapons currently being produced.
 • production_dateoptional – the period (usually given in years) when the weapon was produced.
 • numberoptional – the number of weapons of this type that were manufactured.
 • variantsoptional – any variant models of the weapon.

General specification parameters:

 • spec_labeloptional – a label for the specifications, to be used when data for a particular variant is indicated; should be left blank otherwise.
 • weightoptional – the weight of the weapon. For firearms, separate loaded and unloaded weights may be indicated.
 • lengthoptional – the total length of the weapon.
 • part_lengthoptional – a secondary length measurement. For firearms, this should be the barrel length; for bladed weapons, the length of the blade or head.
 • widthoptional – the total width of the weapon, where applicable; this is intended for use with larger weapons, such as artillery or vehicles.
 • heightoptional – the total height of the weapon, where applicable; this is intended for use with larger weapons, such as artillery or vehicles.
 • diameteroptional – the diameter of the weapon, where applicable; this is intended for use with explosives and missiles.
 • crewoptional – for crewed weapons, the number of people required.
 • passengersoptional – for vehicles, the number of passengers carried.

Ranged weapon specification parameters (most only available if is_ranged is set to "yes"; some are also activated when is_explosive or is_artillery is set to "yes"):

 • cartridgeoptional – for firearms or artillery, the type(s) of cartridge or shell used.
 • cartridge_weightoptional – for firearms or artillery, the weight of the cartridge or shell used.
 • caliberoptional – for non-cartridge firearms or artillery, the caliber or interior diameter of the barrel; for cartridge-loaded firearms, caliber is indicated by the cartridge.
 • barrelsoptional – for firearms or artillery, the number of distinct barrels; this may be omitted if the weapon is single-barreled.
 • actionoptional – for firearms, the type of action (e.g. "flintlock").
 • rateoptional – the rate of fire. For automatic firearms and auto-loading artillery, this is usually the cyclic rate. For other ranged weapons, an effective rate can be indicated if reputable sources for one are available.
 • velocityoptional – for firearms or artillery, the muzzle velocity of the fired projectile.
 • rangeoptional – the effective range of the weapon.
 • max_rangeoptional – the maximum range of the weapon; for firearms this should be the maximum sight setting if used.
 • feedoptional – for firearms, the feed system or magazine used.
 • sightsoptional – for firearms or artillery, the type of sights used.

Artillery specification parameters (only available if is_artillery is set to "yes"):

 • breechoptional – for artillery, the type of breech mechanism.
 • recoiloptional – for artillery, the recoil system used.
 • carriageoptional – for artillery, the type of carriage used.
 • elevationoptional – for artillery, the vertical range of possible firing angles.
 • traverseoptional – for artillery, the horizontal range of possible firing angles.

Bladed weapon specification parameters (only available if is_bladed is set to "yes"):

 • blade_typeoptional – for bladed weapons (e.g. swords), a description of the blade.
 • hilt_typeoptional – for bladed weapons (e.g. swords), a description of the hilt.
 • sheath_typeoptional – for bladed weapons (e.g. swords), a description of the scabbard or sheath, if any.
 • head_typeoptional – for blunt or striking weapons (e.g. axes, polearms, or maces), a description of the head.
 • haft_typeoptional – for blunt or striking weapons (e.g. axes, polearms, or maces), a description of the haft.

Explosive weapon specification parameters (only available if is_explosive or is_missile is set to "yes"):

 • fillingoptional – the explosive filling material or warhead.
 • filling_weightoptional – the weight of the explosive material or warhead.
 • detonationoptional – the detonation trigger type (e.g. "timer", "pressure", "motion sensor").
 • yieldoptional – for larger explosives, the yield (in tons of TNT) of the device.

Vehicle/missile specification parameters (most only available if is_vehicle is set to "yes"; some are also activated if is_missile is set to "yes"):

 • armouroptional – the armour plating of the vehicle; different armour thickness at different points may be indicated if needed.
 • primary_weaponoptional – the primary armament mounted on the vehicle, if any.
 • secondary_weaponoptional – the secondary armament mounted on the vehicle, if any.
 • engineoptional – the type of engine used by the vehicle or missile.
 • engine_poweroptional – the power output of the engine, usually in hp or kW.
 • pw_ratiooptional – the power-to-weight ratio, usually in hp/tonne.
 • transmissionoptional – the type of transmission used by the vehicle.
 • payload_capacityoptional – the overall payload capacity weight of the vehicle.
 • propellantoptional – for missiles, the propellant used.
 • fuel_capacityoptional – the fuel capacity of the vehicle.
 • suspensionoptional – the suspension of the vehicle.
 • clearanceoptional – the ground clearance of the vehicle.
 • wingspanoptional – for missiles, the wingspan.
 • vehicle_rangeoptional – the operational range of the vehicle or missile.
 • ceilingoptional – for missiles, the flight ceiling.
 • altitudeoptional – for missiles, the normal flight altitude.
 • depthoptional – for underwater weapons such as torpedoes, the maximum operating depth.
 • boostoptional – for missiles, the maximum boost time.
 • speedoptional – the maximum speed of the vehicle or missile; this is usually the road speed, but other values may be indicated if appropriate.
 • guidanceoptional – the guidance system used by the missile (or the vehicle, if unmanned).
 • steeringoptional – the steering system used by the missile or vehicle.
 • accuracyoptional – for missiles, the guidance accuracy.
 • launch_platformoptional – for missiles, the launch platform.
 • transportoptional – for missiles, the transportation vehicle or method, if different from the launch platform.

Microformat

The HTML mark-up produced by this template includes an hProduct microformat that makes a product's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.

If the product has a URL, use {{URL}} to include it.

Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • value
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Template Data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

Infobox weapon

An infobox for weapon.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ
ചരം വിവരണം തരം സ്വതേ Auto value സ്ഥിതി
Name name The formal name of the weapon. string empty ആവശ്യമാണ്
Image image An image of the weapon. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected. wiki-page-name empty ഐച്ഛികം
Caption caption The text to be placed below the image. string empty ഐച്ഛികം
Origin origin The country or place where the weapon originated or was first manufactured. Flag icons should be avoided in this field, per WP:MOSFLAG and WP:MILMOS#FLAGS. string empty ഐച്ഛികം
Type type The type of weapon. string empty ഐച്ഛികം
Is ranged is_ranged Yes if the weapon is a ranged weapon, such as a firearm or bow; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is Bladed is_bladed Yes if the weapon is a bladed, pointed, or blunt hand-held weapon, such as a sword, mace, or polearm; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is explosive is_explosive Yes if the weapon is an explosive device, such as a grenade or bomb; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is artillery is_artillery Yes if the weapon is a type of artillery, such as a cannon or mortar; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is vehicle is_vehicle Yes if the weapon is a self-propelled vehicle, such as a tank; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is missile is_missile Yes if the weapon is a self-propelled missile or torpedo; must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Is UK is_UK Yes if the field labels should use British/Commonwealth English (calibre, armour); must be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Service service The period (usually given in years) when the weapon was in service. line empty ഐച്ഛികം
Used by used_by The countries, armed forces, or other groups using the weapon; this may be omitted for weapons employed only in their country of origin. line empty ഐച്ഛികം
Wars wars Any wars during which the weapon saw service. line empty ഐച്ഛികം
Designer designer The person or group responsible for designing the weapon. string empty ഐച്ഛികം
Design date design_date The date (usually given as a year) when the weapon was designed. string empty ഐച്ഛികം
Manufacturer manufacturer The manufacturer of the weapon. string empty ഐച്ഛികം
Unit cost unit_cost The unit cost of the weapon; this should only be indicated for weapons currently being produced. string empty ഐച്ഛികം
Production date production_date The period (usually given in years) when the weapon was produced. string empty ഐച്ഛികം
Number number The number of weapons of this type that were manufactured. number empty ഐച്ഛികം
Variants variants Any variant models of the weapon. line empty ഐച്ഛികം
Special label spec_label A label for the specifications, to be used when data for a particular variant is indicated; should be left blank otherwise. string empty ഐച്ഛികം
Weight weight The weight of the weapon. For firearms, separate loaded and unloaded weights may be indicated. number empty ഐച്ഛികം
Length length The total length of the weapon. number empty ഐച്ഛികം
Part length part_length A secondary length measurement. For firearms, this should be the barrel length; for bladed weapons, the length of the blade or head. number empty ഐച്ഛികം
Width width The total width of the weapon, where applicable; this is intended for use with larger weapons, such as artillery or vehicles. number empty ഐച്ഛികം
Height height The total height of the weapon, where applicable; this is intended for use with larger weapons, such as artillery or vehicles. number empty ഐച്ഛികം
Diameter diameter The diameter of the weapon, where applicable; this is intended for use with explosives and missiles. number empty ഐച്ഛികം
Crew crew For crewed weapons, the number of people required. number empty ഐച്ഛികം
Passengers passengers For vehicles, the number of passengers carried. number empty ഐച്ഛികം
Cartridge cartridge For firearms or artillery, the type(s) of cartridge or shell used. string empty ഐച്ഛികം
Cartridge weight cartridge_weight For firearms or artillery, the weight of the cartridge or shell used. number empty ഐച്ഛികം
Caliber caliber For non-cartridge firearms or artillery, the caliber or interior diameter of the barrel; for cartridge-loaded firearms, caliber is indicated by the cartridge. number empty ഐച്ഛികം
Barrels barrels For firearms or artillery, the number of distinct barrels; this may be omitted if the weapon is single-barreled. number empty ഐച്ഛികം
Action action For firearms, the type of action (e.g. flintlock). string empty ഐച്ഛികം
Rate rate The rate of fire. For automatic firearms and auto-loading artillery, this is usually the cyclic rate. For other ranged weapons, an effective rate can be indicated if reputable sources for one are available. string empty ഐച്ഛികം
Velocity velocity For firearms or artillery, the muzzle velocity of the fired projectile. number empty ഐച്ഛികം
Range range The effective range of the weapon. number empty ഐച്ഛികം
Max range max_range The maximum range of the weapon; for firearms this should be the maximum sight setting if used. number empty ഐച്ഛികം
Feed feed For firearms, the feed system or magazine used. string empty ഐച്ഛികം
Sights sights For firearms or artillery, the type of sights used. string empty ഐച്ഛികം
Breech breech For artillery, the type of breech mechanism. string empty ഐച്ഛികം
Recoil recoil For artillery, the recoil system used. string empty ഐച്ഛികം
Carriage carriage For artillery, the type of carriage used. string empty ഐച്ഛികം
Elevation elevation For artillery, the vertical range of possible firing angles. string empty ഐച്ഛികം
Traverse traverse For artillery, the horizontal range of possible firing angles. string empty ഐച്ഛികം
Blade type blade_type For bladed weapons (e.g. swords), a description of the blade. string empty ഐച്ഛികം
Hilt type hilt_type For bladed weapons (e.g. swords), a description of the hilt. string empty ഐച്ഛികം
Sheath type sheath_type For bladed weapons (e.g. swords), a description of the scabbard or sheath, if any. string empty ഐച്ഛികം
Head type head_type For blunt or striking weapons (e.g. axes, polearms, or maces), a description of the head. string empty ഐച്ഛികം
Haft type haft_type For blunt or striking weapons (e.g. axes, polearms, or maces), a description of the haft. string empty ഐച്ഛികം
Filling filling The explosive filling material or warhead. string empty ഐച്ഛികം
filling_weight filling_weight The weight of the explosive material or warhead. number empty ഐച്ഛികം
Detonation detonation the detonation trigger type (e.g. timer, pressure, motion sensor). string empty ഐച്ഛികം
Yield yield For larger explosives, the yield (in tons of TNT) of the device. string empty ഐച്ഛികം
Armour armour The armour plating of the vehicle; different armour thickness at different points may be indicated if needed. string empty ഐച്ഛികം
Primary weapon primary_weapon The primary armament mounted on the vehicle, if any. string empty ഐച്ഛികം
Secondary weapon secondary_weapon The secondary armament mounted on the vehicle, if any. string empty ഐച്ഛികം
Engine engine The type of engine used by the vehicle or missile. string empty ഐച്ഛികം
Engine power engine_power The power output of the engine, usually in hp or kW. number empty ഐച്ഛികം
Pw ratio pw_ratio The power-to-weight ratio, usually in hp/tonne. number empty ഐച്ഛികം
Transmission transmission The type of transmission used by the vehicle. string empty ഐച്ഛികം
Payload capacity payload_capacity The overall payload capacity weight of the vehicle. string empty ഐച്ഛികം
Propellant propellant For missiles, the propellant used. string empty ഐച്ഛികം
Fuel capacity fuel_capacity The fuel capacity of the vehicle. number empty ഐച്ഛികം
Suspension suspension The suspension of the vehicle. string empty ഐച്ഛികം
Clearance clearance The ground clearance of the vehicle. string empty ഐച്ഛികം
Wingspan wingspan For missiles, the wingspan. string empty ഐച്ഛികം
Vehicle range vehicle_range The operational range of the vehicle or missile. string empty ഐച്ഛികം
Ceiling ceiling For missiles, the flight ceiling. string empty ഐച്ഛികം
Altitude altitude For missiles, the normal flight altitude. string empty ഐച്ഛികം
Depth depth For underwater weapons such as torpedoes, the maximum operating depth. string empty ഐച്ഛികം
Boost boost For missiles, the maximum boost time. string empty ഐച്ഛികം
Speed speed The maximum speed of the vehicle or missile; this is usually the road speed, but other values may be indicated if appropriate. number empty ഐച്ഛികം
Guidance guidance The guidance system used by the missile (or the vehicle, if unmanned). string empty ഐച്ഛികം
Steering steering The steering system used by the missile or vehicle. string empty ഐച്ഛികം
Accuracy accuracy For missiles, the guidance accuracy. string empty ഐച്ഛികം
Launch platform launch_platform For missiles, the launch platform. string empty ഐച്ഛികം
Transport transport For missiles, the transportation vehicle or method, if different from the launch platform. string empty ഐച്ഛികം

References[തിരുത്തുക]

 1. Small Arms Review article on Italian-made Garands
 2. Scott Duff. "Who Made M1 Garands? How Many Were Made? When Were They Made?". Excerpted from The M1 Garand: Owner’s Guide copyright 1994 by Scott A. Duff. ശേഖരിച്ചത് 2007-05-18. 
 3. "U.S. Department of the Army Technical Manual No. 9-1005-222-12" (pdf). Re-published by www.biggerhammer.net. 17 March 1969. ശേഖരിച്ചത് 2007-05-18. 

See also[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_weapon&oldid=2021025" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്