റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എഴുത്തുകാരന്റെ പേർ മേഖല/പ്രാഗത്ഭ്യം ജനനം-മരണം പ്രധാന രചന
അലക്സാണ്ടർ അഫനസ്യേവ് റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ ശേഖരിച്ചു (1826–1871) റഷ്യൻ യക്ഷിക്കഥകൾ
അലക്സാണ്ടർ അബ്ലെസിമോവ് ചെറുകഥാകൃത്ത്, നാടകകൃത്ത്, കവി (1742–1783)

ഫ്യൊദോർ അബ്രാമോവ് നോവലിസ്റ്റ് ചെറുകഥാകൃത്ത് (1920–1983)

അലക്സാണ്ടർ അഫിനോജെനോവ് നാടകകൃത്ത്, (1904–1941)

എം. അഗെയെവ് ---- (1898–1973)

ചിംഗീസ് ഐത്ത്മതൊവ് നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത് (1928–2008 ജമീല
ആ ദിനം നൂറു കണക്കിനു വർഷം നീണ്ടുനിന്നു.
ഡേവിഡ് ഐസ്മാൻ എഴുത്തുകാരൻ, നാടകകൃത്ത് (1869–1922)

ബെല്ല അക്മദുലീന കവി (1937–2010)

അന്ന അഖ്മതൊവ കവി (1889–1966)

ഇവാൻ അക്സകൊവ് റഷ്യൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ (1823–1886)

കോൺസ്റ്റാന്റിൻ അക്സാകൊവ് നാടകകൃത്ത്, വിമർശകൻ (1817–1860)

സെർജി അക്സാകൊവ് നോവലിസ്റ്റ് (1791–1859) സ്കാർലെറ്റ് ഫ്ലവെർ

വാസിലി ആക്സിയോനൊവ് നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത് (1932–2009)

ബോറിസ് അകുനിൻ പ്രബന്ധകാരൻ, വിവർത്തകൻ, സാഹിത്യവിമർശകൻ (1956–‌------)

മിഖൈൽ അൽബോവ് നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത് (1851 --- 1911)

മാർക് അൽദാനോവ് ചരിത്രാഖ്യായികാകാരൻ (-----–1957)

ആൻഡ്രി അൽദാൻ സെമെണോവ് ആത്മകഥ (1908–1985)

ഷോലെം അലൈകെം എഴുത്തുകാരൻ (1859–1916) അലയുന്ന താരങ്ങൾ


മാർഗറീത്താ അലിഗെർ കവി, വിവർത്തക, പത്രപ്രവർത്തക (1915–1992) സൊയ
യുസ് അലെഷ്കോവ്സ്കി കവി, നാടകകൃത്ത്. (1929–---)

ബോറിസ് അൽമാസൊവ് റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ ശേഖരിച്ചു (1827–1876)

അലെക്സാൻഡെർ അംഫിറ്റിയാട്രോവ് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനും (1862–1932)

ഡാനിയിൽ ആൻഡ്രേയെവ് എഴുത്തുകാരൻ, കവി (1906–1959)

ലിയോനിദ് ആൻഡ്രെയെവ് നോവലിസ്റ്റ്, നാടകകൃത്ത്, ചെറുകഥാകൃത്ത്. (1871–1919)

ഇറാക്ലി ആൻഡ്രോനികൊവ് എഴുത്തുകാരൻ ചരിത്രകാരൻ, ഭാഷാശാസ്‌ത്രജ്ഞൻ (1908–1990)

പാവെൽ ആന്നെൻകൊവ് വിമർശകൻ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് (1813–1887) br>
ഇന്നോകെന്റി അന്നെൻസ്കി കവി, വിമർശക, വിവർത്തക (1855–1909)

പാവെൽ ആന്റോകോൾസ്കി കവി (1896–1978)

അലെക്സി അപുക്ടിൻ കവി, എഴുത്തുകാരൻ (1840–1893)

മറിയ അർബാറ്റോവ നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത്, നാടകകൃത്ത്, കവി, പത്രപ്രവർത്തക (1957--- --)

അലെക്സീ അർബുസൊവ് നാടകകൃത്ത് (1908–1986)

വ്ലാഡിമിർ അർനോൾഡി കുട്ടികളുടെ എഴുത്തുകാരൻ (1871–1924)

മിഖൈൽ ആർട്സൈബാഷെവ് പ്രകൃതിസ്നേഹിയായ എഴുത്തുകാരൻ, നാടകകൃത്ത് (1878–11927)

നിക്കൊലായ് അസീവ് കവി (1889–1963)

വിക്തോർ അസ്താഫ്യെവ് നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത്. (11924--2001)

ലേറ അവെർബാഖ് കവി, എഴുത്തുകാരൻ (1973–-- ----)

അർക്കാദി അവെർചെങ്കൊ നാടകകൃത്ത് (1881–1925)

വാസിലി അവ്സീങ്കൊ എഴുത്തുകാരൻ, സാഹിത്യവിമർശകൻ (1842–1913)

ഹിസ്ഗിൽ അവ്ഷാലുമൊവ് സോവിയറ്റ് നോവലിസ്റ്റ്, നാടകകൃത്ത്, കവി (1913–2001)

ഗെന്നാഡി ഐഗി ചുവാഷ് കവി, വിവർത്തകൻ (1934–2006)

വാസിലി അഷായെവ് നോവലിസ്റ്റ് (1915–1968) Far from Moscow

ഇസാക്ക് ബാബെൽ ചെറുകഥകൃത്ത് (1894-1940) The Odessa Tales,
Red Cavalry
എഡ്വാർഡ് ബാഗ്രിറ്റ്സ്കി കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് കവി (1895–1934) February

ഗ്രിഗറി ബാക്ലനോവ് നോവലിസ്റ്റ്
മാസിക പത്രാധിപർ
(1923–2009) Forever Nineteen

മിഖയിൽ ബാഖ്റ്റിൻ തത്വചിന്തകൻ, സാഹിത്യ വിമർശകൻ, ചിഹ്നശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പണ്ഡിതൻ (1895–1975) ഇതിഹാസവും നോവലും ("Epic and Novel")

മിഖയിൽ ബാക്കുനിൻ വിപ്ലവകാരി (1814–1876) God and the State,
Statism and Anarchy
കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ബാൽമോണ്ട് പ്രതീകകല്പനാ കവി, വിവർത്തകൻ (1867–1942) Burning Buildings, Let Us Be Like the Sun

ജർഗിസ് ബാൾറ്റ്രൂ സൈറ്റിസ് കവി, വിവർത്തകൻ (1873–1944) The Pendulum

യെവ്ജെനി ബറാട്ടിൻസ്കി കവി (1800–1844) The Gipsy
നതാലിയ ബറൻസ്കയ നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത് (1908–2004) A Week Like Any Other
ഇവാൻ ബാർക്കോവ് ഹാസ്യ-രതികല്പനാ കവി (1732–1768) Luka Mudischev
അന്നാ ബാർക്കോവാ കവിയും എഴുത്തുകാരിയും (1901–1976) ഗുലാഗ് അതിജീവനക്കാരൻ
അഗ്നിയ ബാർട്ടോ റഷ്യൻ ജൂത കവിയും ബാലസാഹിത്യ രചയിതാവും (1906–1981)
അലെക്സാണ്ടർ ബഷ്ലാചെവ് കവി, സംഗീതജ്ഞൻ, ഗിത്തറിസ്റ്റ്, പാട്ടുകാരൻ, പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ (1960–1988)
കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ബറ്റ്യുഷ്കോവ് കവി, പ്രബന്ധകാരൻ, വിവർത്തകൻ 1787–1855)
പാവെൽ ബഷോവ് യക്ഷിക്കഥാകാരൻ, (1879–1950) The Malachite Casket
ഡെമിയാൻ ബെഡ്നി കവി, സറ്റയറിസ്റ്റ് (1883–1945) New Testament Without Defects
ദിമിത്രി ബെഗിചെവ് എഴുത്തുകാരനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും (1786–1855)
അലെക്സാൻഡെർ ബെക്ക് നോവലിസ്റ്റ് (1903–1972) And Not to Die
വിസ്സാരിയോൺ ബെലിൻസ്കി എഴുത്തുകാരൻ, സാഹിത്യവിമർശകൻ, ചിന്തകൻ (1811–1848)
വാസിലി ബെലോവ് എഴുത്തുകാരൻ, കവി, നാടകകൃത്ത് (1932–2012) Eves, The Year of a Major Breakdown
ആന്ത്രെ ബെലി കവി, എഴുത്തുകാരൻ (1880–1934) Petersburg
അലെക്സാണ്ടർ ബെല്യായെവ് ശാസ്ത്രനോവലിസ്റ്റ് (1884–1942) ഉഭയമനുഷ്യൻ( Amphibian Man)