ഫലകം:Album cover fur

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
– non-free album cover –- WARNING: {{{Article}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
വിവരണം

{{{Article}}} എന്ന ആൽബത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് ആണിത്. ഈ കവർ ആർട്ടിന്റെ അവകാശം ഒന്നുകിൽ the record label or the graphic artist എന്നിവരിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു

ഉറവിടം

ഈ കവർ ആർട്ട് ലഭിക്കാനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി: the record label.

ലേഖനം

[[{{{Article}}}]]

ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക

മുഴുവൻ കവർ: ഈ ചിത്രം ഒരു കവർ ആർട്ട് ആയതിനാൽ, ഈ ചിത്രം മുഴുവനായും ഈ ആൽബത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലേഖനത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതുമൂലം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ സാധ്യത ഉണ്ട്.

കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ?

ഈ ചിത്രത്തിന് ലേഖനത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ റസല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് യഥാർത്ഥ കവർ ആർട്ടിനേക്കാൾ തുലോം കുറവാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ നിന്ന് പ്രിന്റുകൾ എടുത്താൽ അത് വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത മോശം നിലവാരത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ ചിത്രം ശരിയായ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരുടെ വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമാകുന്നില്ല.

ഉപയോഗലക്ഷ്യം Choose from Infobox / Header / Section / Artist / Other
പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?

As musical cover art, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the music would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ Use of the cover art in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is to help users write fair use rationales for non-free album covers and other music cover art as required by WP:NFC and WP:FURG. Include this in the image file after the {{non-free album cover}} template, once for each time you insert the album cover art image into an article.


Please use copyrighted content responsibly and in accordance with Wikipedia policy. A template alone does not make cover art fair to use. It merely helps you state why you think it is appropriate.

This template is optimized for album cover art used in the article about the album. Other contexts may work, but it may not. Before saving, try the "preview" feature to review the text produced by this template. Be sure the language is true and complete. If not consider using the override fields or a hand-written justification.

Syntax[തിരുത്തുക]

(copy this to your image page)

{{album cover fur
| Article      = 
| Use        = <!-- Choose: Infobox / Header / Section / Artist / other (specify Purpose) --> 
<!-- ADDITIONAL INFORMATION -->
| Name       = 
| Artist      = 
| Label       = 
| Graphic Artist  = 
| Item       = 
| Type       = 
| Website      = 
| Owner       = 
| Commentary    = 
<!--OVERRIDE FIELDS -->
| Description    = 
| Source      = 
| Portion      = 
| Low_resolution  = 
| Purpose      = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Artist -->
| Replaceability  = 
| other_information = 
}}

Fields:

 • Article - Article name, no brackets
 • Use - How is the image used in the article? Choose one
Infobox - in the infobox for the article about the album / work
Header - top of article about the album / work
Section - in a section devoted to the album / work
Artist - in an article about the artist (be careful here)
Other - some other use. Describe in "Purpose"

 • Name - Name of work / album if different than article
 • Artist - Musician's name
 • Label -
 • Graphic Artist - If known
 • Item - What is the artwork? Front cover? Back cover? Etc.
 • Type - What kind of music format? CD? Album? Etc.
 • Website - If taken from the web, where?
 • Owner - Who owns the copyright, if known
 • Commentary - Discuss any commentary in the article about the cover art itself.

 • Description = Additional information about album or artwork
 • Source = If not from the website, specifically where and how did you get the image?
 • Portion = If you did not use the whole cover, what part did you use and why?
 • Low_resolution = If the image is unusually large or small, why?
 • Purpose = If use is not one of the above categories, explain how you use it.
 • Replaceability = Explain why the image can't be replaced with free use, if boilerplate explanations aren't accurate
 • Other_information = Any other information you think helps the image's fair use case
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Album_cover_fur&oldid=1509051" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്