വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Wiki Panchayath Technical എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ


Tech News: 2023-40[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 01:26, 3 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-41[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 14:39, 9 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-42[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:47, 16 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-43[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:16, 23 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-44[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:21, 30 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-45[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 21:05, 6 നവംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-46[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:52, 13 നവംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-47[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 00:55, 21 നവംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-48[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:08, 27 നവംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-49[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:50, 4 ഡിസംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-50[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 02:12, 12 ഡിസംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2023-51[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 16:17, 18 ഡിസംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-02[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 01:19, 9 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-03[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 00:12, 16 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-04[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 01:03, 23 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-05[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 19:31, 29 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-06[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 19:22, 5 ഫെബ്രുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-07[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 05:48, 13 ഫെബ്രുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-08[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 15:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-09[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 19:23, 26 ഫെബ്രുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-10[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 19:46, 4 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-11[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:04, 11 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-12[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 17:39, 18 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-13[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 18:56, 25 മാർച്ച് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-14[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 03:35, 2 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-15[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:37, 8 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-16[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:28, 15 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-17[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 20:27, 22 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-18[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 03:33, 30 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-19[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 16:44, 6 മേയ് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-20[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:58, 13 മേയ് 2024 (UTC)[മറുപടി]

Tech News: 2024-21[തിരുത്തുക]

MediaWiki message delivery 23:04, 20 മേയ് 2024 (UTC)[മറുപടി]