പിങ്ക് ഷേഡുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Shades of pink എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search


Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFC0CB
sRGBB (r, g, b) (255, 192, 203)
HSV (h, s, v) (350°, 25%, 100%)
Source HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ഈ ലേഖനം ശ്രദ്ധേയമായ ടിൻറുകളും നിറമുള്ള പിങ്ക് ഷേഡുകളും ആണ്. ഈ വിവിധ നിറങ്ങൾ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ വെബ് കളർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFC0CB
B (r, g, b) (255, 192, 203)
HSV (h, s, v) (350°, 100%, 88%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink (#ffc0cb)

വലതുവശത്ത് വെബിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം പിങ്ക് ആണ്.

ഇളം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Light Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB6C1
B (r, g, b) (255, 182, 193)
HSV (h, s, v) (351°, 100%, 86%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light pink (#ffb6c1)

വലത് വശത്ത് വെളുത്ത നിറം 'ലൈറ്റ് പിങ്ക്' ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രദർശനത്തിനായി HTML ൽ വെളുത്ത നിറത്തിന്റെ പേര് "lightpink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറം "ഇളം പിങ്ക്" എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹെക്സ് കോഡ് നോക്കിയാൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്പം ആഴമേറിയതാണ്, പിങ്ക് നിറമുള്ളതിനേക്കാളും പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും.. പരമ്പരാഗത വർണ്ണ നാമകരണ പദത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ കൃത്യമായ പേര് "ഇടത്തരം ലൈറ്റ് പിങ്ക്" ആയിരിക്കും.

ഹോട്ട് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

The pink triangle, always rendered in a tone of hot pink, has been used as a gay pride and gay rights symbol since the early 1970s
Hot Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF69B4
B (r, g, b) (255, 105, 180)
HSV (h, s, v) (330°, 59%, 100%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Hot pink (#ff69b4)

വലതുവശത്ത് വെബിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം ഹോട്ട് പിങ്ക് ആണ്.. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള HTML ൽ വെബിലെ പേര് "hotpink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡീപ്പ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Deep Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF1493
B (r, g, b) (255, 20, 147)
HSV (h, s, v) (328°, 92%, 100%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Deep pink (#ff1493)

At right is displayed the web color deep pink.[3]കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള HTML ൽ വെബ് വർണത്തിന്റെ പേര് "deeppink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ പിങ്ക് നിറങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചമ്പൈൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Champagne Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F1DDCF
B (r, g, b) (241, 221, 207)
HSV (h, s, v) (25°, 14%, 95[4]%)
Source Pantone TPX[5]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Champagne pink (#f1ddcf)

വലത് വശത്ത് കാണുന്ന നിറം 'ഷാംപൈൻ പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ തുണിത്തര പേപ്പർ eXtended (TPX)" കളർ ലിസ്റ്റ്, നിറം # 12-1107 TPX- ഷാമ്പേൻ പിങ്ക്.[6]

പിങ്ക് ലേസ്[തിരുത്തുക]

Pink Lace
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFDDF4
B (r, g, b) (255, 221, 244)
HSV (h, s, v) (319°, 13%, 100[7]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink lace (#ffddf4)

വലത് വശത്ത് 'പിങ്ക് നിറം' കാണിക്കുന്നു.

2001-നു ശേഷം റോസ് എന്ന ഇളം നിറത്തിലുള്ള വർണപ്പകിട്ടിന്റെ നിറം പിങ്ക് ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു. [Http: // xona. com / colorlist / Xona.com കളർ പട്ടിക].

പിഗ്ഗി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Piggy Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FDDDE6
B (r, g, b) (253, 221, 230)
HSV (h, s, v) (343°, 13%, 99[8]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Piggy pink (#fddde6)

വലത് വശത്ത് വർണ്ണം പിഗ്ഗി പിങ്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

"പിഗ്ഗി പിങ്ക്" എന്ന നിറം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പന്നികളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ്.

"പിഗ്ഗി പിങ്ക്" നിറം 1998 ൽ ക്രെയോള രൂപപ്പെടുത്തി. ഈ നിറം യഥാർത്ഥത്തിൽ പിഗ് 'പിങ്ക്' 'എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ പിന്നീട് പേര്' "piggy pink" ആയി മാറ്റി.

ഇളം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pale Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F9CCCA
B (r, g, b) (249, 204, 202)
HSV (h, s, v) (3°, 19%, 98[9]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pale pink (#f9ccca)

വലതു വശത്ത് നിറം 'ഇളം പിങ്ക്' ', a light, desaturated shade of pink.

ബേബി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Baby Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F4C2C2
B (r, g, b) (244, 194, 194)
HSV (h, s, v) (0°, 20%, 96%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Baby pink (#f4c2c2)

വലതു വശത്ത് 'ബേബി പിങ്ക്' ', പിങ്ക് ലൈറ്റ് ഷേഡ്.

1928 ൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ "ബേബി പിങ്ക്" എന്ന പേരിൽ ആദ്യമായി ഈ നിറംകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം രേഖപ്പെടുത്തി.[10]

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം:ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Baby Pink (color sample #28)

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ, "ബേബി പിങ്ക്" കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബേബി നീല ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.. (See the section Pink in gender in the main article on pink.) അടുത്തകാലത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽ, 1940 വരെ കൺവെൻഷൻ തികച്ചും നേർ വിപരീതമായിരുന്നു: പിങ്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. പെൺകുട്ടികൾ നീലനിറം ധരിച്ചിരുന്നു.[11][12][13]

സ്പാനിഷ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pink (G&S)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F7BFBE
B (r, g, b) (247, 191, 190)
HSV (h, s, v) (1°, 23%, 97%)
Source Gallego and Sanz[14]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Spanish pink (#f7bfbe)

'സ്പാനിഷ് പിങ്ക്' 'എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിറമാണ്റോസ (the സ്പാനിഷ് word for "പിങ്ക്") റോസ ഗാലഗോയുടെതാണ് ഗിയയ ഡി കളറീഷ്യൻസ് (Guide to colorations) ജുവാൻ കാർലോസ് സാൻസ് 2005-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നിറവ്യവസ്ഥയാണിത്. ഹിസ്പോൺഫോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

കാമിയോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Cameo Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #EFBBCC
B (r, g, b) (239, 187, 204)
HSV (h, s, v) (340°, 22%, 94[15]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cameo pink

വലതു വശത്ത് 'കമിയോ പിങ്ക്' ', റോസ് പിങ്ക് ഒരു ഇടത്തരം ലൈറ്റ് ടോൺ.

The first recorded use of cameo pink as a color name in English was in 1912.[16]

The source of this color is: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Cameo Pink (color sample #249)


ഓർക്കിഡ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Orchid (color)
Orchid Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F2BDCD
B (r, g, b) (242, 189, 205)
HSV (h, s, v) (322°, 22%, 95[17]%)
Source Pantone TPX[18]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Orchid pink

വലത് വശത്ത് 'ഓർക്കിഡ് പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "Pantone തുണിത്തര പേപ്പർ eXtended (TPX)" കളർ ലിസ്റ്റ്, കളർ # 13-2010 TPX- ഓർക്കിഡ് പിങ്ക് ആണ്.[6]

ഫെയറി ടേൽ[തിരുത്തുക]

Fairy Tale
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F2C1D1
B (r, g, b) (242, 193, 209)
HSV (h, s, v) (340°, 20%, 95[19]%)
Source Pantone TCX[20]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Fairy tale

വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കളർ 'ഫെയറി ടേൽ' 'ആണ്, ഫിക്ഷനിലെ സാധാരണ ഫെയറി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മൃദുവായ പിങ്ക് നിറമാണ്.

The source of this color is the "Pantone Textile Cotton eXtended (TCX)" color list, color #13-2802 TCX—Fairy Tale.[6]

ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Cherry blossoms blooming in the spring in Japan
Cherry Blossom Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB7C5
B (r, g, b) (255, 183, 197)
HSV (h, s, v) (350°, 100%, 84%)
Source Maerz and Paul[21]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cherry blossom pink

At right is displayed the color cherry blossom pink.

The first recorded use of cherry blossom pink as a color name in English was in 1867.[22]

Cherry blossom pink is an important color in Japanese culture. In the spring, the Japanese people gather to watch the cherry blossoms bloom during the Hanami festival. This custom has spread to the United States with the institution of the Cherry Blossom Festival in Washington, D.C.

Cherry blossom pink colored shirts are often worn to work on 15 September (a day a few days before the beginning of spring in the Southern Hemisphere) to celebrate "Cherry Blossom Day" in Brisbane, Australia.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

ലൈറ്റ് ഹോട്ട് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Light Hot Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB3DE
B (r, g, b) (255, 179, 222)
HSV (h, s, v) (324°, 30%, 100[23]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light hot pink

At right is displayed the color light hot pink.

This is the color hot pink light on the Xona.com Color List.

ലാവെൻഡർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Lavender (color)#Lavender pink
Lavender (Crayola)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FBAED2
B (r, g, b) (252, 180, 213)
HSV (h, s, v) (332°, 31%, 98[24]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Lavender pink

At right is displayed the color Lavender pink.

This pinkish tone of lavender, displayed at right, is the color designated as lavender in the list of Crayola crayon colors.

കോട്ടൺ കാൻഡി[തിരുത്തുക]

Cotton Candy
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFBCD9
B (r, g, b) (255, 188, 217)
HSV (h, s, v) (334°, 26%, 100%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cotton candy

The color cotton candy is displayed at right.

A tuft of cotton candy.
A tuft of cotton candy

The color cotton candy was formulated by Crayola in 1998.

കാർണേഷൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Carnation Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFA6C9
B (r, g, b) (255, 166, 201)
HSV (h, s, v) (330°, 100%, 80%)
Source List of Crayola crayon colors
B: Normalized to [0–255] (byte)

Carnation pink

Displayed at right is the color carnation pink. Carnation pink is a color that resembles the flower color of a carnation plant. The color as displayed here was formulated by Crayola in 1903, and appears in Crayola's boxes of 16, 24, 32, 48, 64 and 96 colors.

A pink carnation flower
A pink carnation flower

The first recorded use of carnation as a color name in English was in 1535.[25]

ബേക്കർ-മില്ലർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Baker-Miller Pink
Baker-Miller Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF91AF
B (r, g, b) (255, 145, 175)
HSV (h, s, v) (344°, 43%, 100[26]%)
Source Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)

Baker-Miller pink

Baker-Miller Pink is a tone of pink that was originally created by mixing one gallon of pure white indoor latex paint with one pint of red trim semi-gloss outdoor paint.[27] It is named for the two US Navy officers who first experimented with its use in 1979 at the Naval Correctional Facility in Seattle, Washington at the behest of researcher Alexander Schauss. The color is also known as Schauss pink, after Alexander Schauss' extensive research into the effects of the color on emotions and hormones, as well as P-618 and Drunk-Tank Pink.[28]

Results of the use of this color to paint the interiors of correctional institutions has been mixed. Some prisoners have been calmed by the color, but others have been agitated and disturbed by it.

റ്റിക്കിൾ മി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Tickle Me Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FC89AC
B (r, g, b) (252, 137, 172)
HSV (h, s, v) (342°, 46%, 99%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Tickle Me Pink

The color tickle me pink is displayed at right.

The color tickle me pink was formulated by Crayola in 1993. The name was created by Joslyn Davis when she won a Crayola competition.

അമരാൻത് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Amaranth (color)
Amaranth Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F19CBB
B (r, g, b) (241, 156, 187)
HSV (h, s, v) (338°, 33%, 78[29]%)
Source Maerz and Paul[30]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Amaranth pink

The color amaranth pink is displayed at right. This color is a representation of the color of pink amaranth flowers.[31]

The first recorded use of amaranth pink as a color name in English was in 1905.[32]


ചാം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Charm Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E68FAC
B (r, g, b) (230, 143, 172)
HSV (h, s, v) (340°, 38%, 90[33]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Charm pink

The color charm pink is displayed at right.

The color name charm pink first came into use in 1948.

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

"Charm pink" is a medium roseish tone of pink that is used in interior design.

ചൈന പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

China Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DE6FA1
B (r, g, b) (222, 111, 161)
HSV (h, s, v) (333°, 50%, 87[35]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

China pink

The color China pink is displayed at right.

The color name China pink first came into use in 1948.

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

മിമി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Mimi Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFDAE9
B (r, g, b) (255, 218, 233)
HSV (h, s, v) (335.7°, 14.5%, 100%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

The Color Mimi Pink is displayed at right.

Mimi Pink (#ffdae9)

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

ടാംഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Tango Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E4717A
B (r, g, b) (228, 113, 122)
HSV (h, s, v) (355°, 50%, 89[36]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Tango pink

The color tango pink is displayed at right.

Another name for this color is tango.

The first recorded use of tango pink as a color name in English was in 1925.[37]

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

കോംഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Congo Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F88379
B (r, g, b) (248, 131, 121)
HSV (h, s, v) (5°, 51%, 97[38]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Salmon

Congo pink

The color Congo pink is displayed at right.

The first recorded use of Congo pink as a color name in English was in 1912.[39]

The source of this color is: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Congo Pink (color sample #26)

"Congo pink" is an orangeish tone of pink.


പാസ്റ്റൽ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pastel Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DEA5A4
B (r, g, b) (222, 165, 164)
HSV (h, s, v) (1°, 26%, 87[40]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pastel pink

The color pastel pink is displayed at right.

The source of this color is: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Pastel Pink (color sample #5)

ന്യൂയോർക്ക് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

New York Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #D7837F
B (r, g, b) (215, 131, 127)
HSV (h, s, v) (3°, 41%, 84[41]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

New York pink

At right is displayed the color New York pink.

The color name New York pink for this dark tone of pink has been in use since 2001, when it was promulgated as one of the colors on the Xona.com Color List.

സോളിഡ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Solid Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #893843
B (r, g, b) (137, 56, 67)
HSV (h, s, v) (352°, 49%, 54[42]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Solid pink

Solid pink (2.5 Gamma Corrected)

At right is displayed the color solid pink.

The color name solid pink for this extremely dark tone of pink has been in use since 2001, when it was promulgated as one of the colors on the Xona.com Color List.

സിൽവർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Silver Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #C4AEAD
B (r, g, b) (196, 174, 173)
HSV (h, s, v) (3°, 12%, 77[43]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Silver pink

The color silver pink is displayed at right.

The color name silver pink first came into use in 1948.

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

രാജ്ഞി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Queen Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E8CCD7
B (r, g, b) (232, 204, 215)
HSV (h, s, v) (336°, 12%, 91[44]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Queen pink

The color queen pink is displayed at right.

The color name queen pink first came into use in 1948.

The source of this color is the Plochere Color System, a color system formulated in 1948 that is widely used by interior designers.[34]

പിങ്ക് ലവേണ്ടർ[തിരുത്തുക]

Pink Lavender
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DBB2D1
B (r, g, b) (219, 178, 209)
HSV (h, s, v) (311°, 18%, 85[45]%)
Source Pantone TPX[46]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink Lavender

The color pink lavender is displayed at right.

The source of this color is the "Pantone Textile Paper eXtended (TPX)" color list, color #14-3207 TPX—Pink Lavender.[6]

മൌണ്ട്ബാറ്റൺ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Mountbatten pink

Mountbatten Pink (#997A8D)


Mountbatten pink, also called Plymouth pink,[47] is a naval camouflage color, a grayish tone of mauve, invented by Louis Mountbatten of the British Royal Navy in autumn 1940 during World War II.

പിങ്ക് (പാന്റോൺ)[തിരുത്തുക]

Pink (Pantone)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #D74894
B (r, g, b) (215, 72, 154)
HSV (h, s, v) (328°, 67%, 84[48]%)
Source Pantone TPX[49]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink (Pantone)

Displayed at right is the color called pink in Pantone.

In Pantone, this color is designated as Pink U.

The source of this color is the "Pantone Textile Paper eXtended (TPX)" color list, color #U—Pink.[6]

മെക്സിക്കൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Mexican pink

Mexican Pink (#E4007C)

Mexican pink is a color that is used in clothing such as serapes and in the craft and fine art of traditional Mexican culture.

Mexican pink became known as such through the efforts of the journalist, painter, cartoonist and designer fashion Ramón Valdiosera in the mid-1940s.

Another name for this color in English is Mexican rose.

For more detailed information about this color, see the Spanish Wikipedia article on this color, which is called in Spanish rosa mexicano.

ബാർബി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Barbie pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DA1884
B (r, g, b) (218, 24, 132)
HSV (h, s, v) (327°, 89%, 85.5%)
Source Pantone[50]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Barbie pink

The color Barbie pink is displayed at right.

Pantone 219C is the color used by Mattel's Barbie in logos, packaging, and promotional materials.[51][52]

The hexcode of Pantone 219C is #DA1884.[53]

ഫാൻഡാഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Fandango Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DE5285
B (r, g, b) (222, 82, 133)
HSV (h, s, v) (342°, 63%, 87[54]%)
Source Pantone TPX[55]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Fandango pink

Displayed at right is the color fandango pink.

The source of this color is the "Pantone Textile Paper eXtended (TPX)" color list, color #17-2033 TPX—Fandango Pink.[6]

പറുദീസ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Paradise Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E63E62
B (r, g, b) (230, 62, 98)
HSV (h, s, v) (347°, 73%, 90[56]%)
Source Pantone TPX[57]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Paradise pink

Displayed at right is the color paradise pink.

The source of this color is the "Pantone Textile Paper eXtended (TPX)" color list, color #17-1755 TPX—Paradise Pink.[6]

ബ്രിങ്ക് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Brink Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FB607F
B (r, g, b) (251, 96, 127)
HSV (h, s, v) (333°, 88%, 80%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Brink pink

The color brink pink was formulated by Crayola in 1998.

ഫ്രഞ്ച് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

French Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FD6C9E
B (r, g, b) (253, 108, 158)
HSV (h, s, v) (339°, 57%, 99[58]%)
Source Pourpre.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

French pink

At right is displayed the color French pink, which is the tone of pink that is called pink (French: rose) in the Pourpre.com color list, a color list widely popular in France.

തിളങ്ങുന്ന പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Bright Pink (#FF007F)

Bright pink is a maximally saturated tone of pink that is another name for the color rose.

In most Indo-European languages, the color that in English is called pink is called rosa; therefore, the color that is called rose in English is called bright rosa in most European and Latin American countries (using whatever adjective in a particular language means bright in that language).

പേർഷ്യൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Rose (color)#Persian pink
Persian Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F77FBE
B (r, g, b) (247, 127, 190)
HSV (h, s, v) (329°, 49%, 97%)
Source Maerz and Paul[59]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Persian pink

The color Persian pink is displayed at right.

The first recorded use of Persian pink as a color name in English was in 1923.[60]

റോസ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Rose pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF66CC
B (r, g, b) (255, 102, 204)
HSV (h, s, v) (320°, 60%, 100[61]%)
Source WSC
B: Normalized to [0–255] (byte)

The first recorded use of rose pink as a color name in English was in 1761.[62]

ലൈറ്റ് ഡീപ്പ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Deep Pink Light
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF5CCD
B (r, g, b) (255, 92, 205)
HSV (h, s, v) (318°, 64%, 100[63]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light deep pink

At right is displayed the color light deep pink.

This is the color deep pink light on the Xona.com Color List.

അൾട്രാ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Ultra Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF6FFF
B (r, g, b) (255, 111, 255)
HSV (h, s, v) (300°, 48%, 83%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Ultra pink

Ultra pink is a Crayola crayon color formulated in 1972. In 1990 the name was changed in error to shocking pink; however, properly speaking, the name shocking pink should be reserved for only the original shocking pink formulated by Elsa Schiaparelli in 1937 (shown below).

ഞെട്ടിക്കുന്ന പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Shocking Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FC0FC0
B (r, g, b) (252, 15, 192)
HSV (h, s, v) (315°, 94%, 99%)
Source Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)

Shocking pink

Shocking pink is bold and intense. It takes its name from the tone of pink used in the lettering on the box of the perfume called Shocking,[64] designed by Leonor Fini for the Surrealist fashion designer Elsa Schiaparelli in 1937.[65] The color shown at right matches the color of the lettering on the original box.[66][67] This in turn was inspired by the Tête de Belier (Ram's Head), a 17.27ct pink diamond from Cartier owned by heiress Daisy Fellowes,[68] who was one of Schiaparelli's best clients.

Shocking pink kept its name in British English,[64] whereas in North America "This intense magenta was called shocking pink in the 1930s, hot pink in the 1950s, and kinky pink in the 1960s...[it] has appeared in the vanguard of more than one youth revolution...to some it sings, to others it screams".[69] This color is now again called "shocking pink" to distinguish it from the web color hot pink (shown above).

NHRA drag racer Shirley Muldowney was famous for driving a shocking pink dragster.

A bougainvillea with shocking pink flowers

On its way into the German language, shocking pink lost the "shocking" and is called only "Pink"; the color that is called "pink" in English is called "rosa" in German as it is in most other Indo-European languages. A similar situation happens in Portuguese, but its nomenclature may also arrive intact, becoming "rosa-choque" ("shocking pink"). Brazilians may also call all darker and hot tones of pink "rosa-pink."

സൂപ്പർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Super Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #CF6BA9
B (r, g, b) (207, 107, 169)
HSV (h, s, v) (323°, 48%, 81[70]%)
Source Pantone TPX[71]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Super pink

Displayed at right is the color super pink.

The source of this color is the "Pantone Textile Paper eXtended (TPX)" color list, color #17-2625 TPX—Super Pink.[6]

റോസ് പോംപാഡോർ[തിരുത്തുക]

Rose Pompadour
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #ED7A9B
B (r, g, b) (237, 122, 155)
HSV (h, s, v) (334°, 48%, 92[72]%)
Source Color-sample.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

Rose Pompadour

Displayed at right is the color Rose Pompadour.

This color was designed by Sevres for Madame Pompadour, in 18th century France.[73]

ഉരുക്ക് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Steel Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #CC33CC
B (r, g, b) (204, 51, 204)
HSV (h, s, v) (300°, 75%, 80[74]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Steel pink

The color steel pink is displayed at right.

The color steel pink was introduced by Crayola in January 2011, when the Ultra Hot and Super Cool set of Crayola colored pencils was fully introduced.

"Steel pink" is a deep tone of magenta.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords". W3.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-09-11.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 X11 rgb.txt Archived 7 November 2015 at the Wayback Machine.. XFree86. (February 1994). Retrieved on 16 September 2008.
 3. W3C. "SVG color Keywords, CSS3 color Module, W3C Candidate Recommendation 14 May 2003". ശേഖരിച്ചത് 2007-01-06.
 4. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 5. Type the words "Champagne Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 "- Find a Pantone Color - Quick Online Color Tool". Pantone.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 7. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 8. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 9. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 10. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 190; Color Sample of Baby Pink: Page 25 Plate 1 Color Sample C8
 11. Merkin, Daphne. "Gender Trouble", The New York Times Style Magazine, 12 March 2006, retrieved 10 December 2007.
 12. Orenstein, Peggy. "What's Wrong With Cinderella?", "24 ഡിസംബർ 2006, തിയതി 10 ഡിസംബര് 2007, ശേഖരിച്ചത്. ഓറസ്റ്റൈന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:" ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നഴ്സറിയിൽ നിറങ്ങൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പിങ്ക് കൂടുതൽ പുരുഷനിറങ്ങളായി. ചുവപ്പുനിറം ഇതിന്റെ വിപരീതമായി. കന്യാമറിയം, സ്ഥിരോത്സാഹം, വിശ്വസ്തത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികതയ്ക്ക് നീല, സുന്ദരമായി കരുതിയിരുന്നു. ഈ സർവ്വേയിൽ ദേശീയ സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. "
 13. The Guardian on the [1]Pinkstinks campaign: "The Power of Pink". The Guardian. 12 December 2009. ശേഖരിച്ചത് 14 September 2013.
 14. Gallego, Rosa; Sanz, Juan Carlos (2005). Guía de coloraciones (Gallego, Rosa; Sanz, Juan Carlos (2005). Guide to Colorations) Madrid: H. Blume. ISBN 84-89840-31-8
 15. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 16. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 123; Color Sample of Cameo Pink: Page 25 Plate 50 Color Sample C2
 17. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 18. Type the words "Orchid Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 19. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 20. Type the words "Fairy Tale" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 21. The color displayed in the color box above matches the color called cherry blossom pink in the 1930 book by Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; the color cherry blossom pink is displayed on page 31, Plate 4, Color Sample J4.
 22. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 192; Color Sample of Cherry Blossom Pink: Page 31 Plate 4 Color Sample J4
 23. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 24. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 25. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 192; Color Sample of Carnation Pink: Page 31 Plate 4 Color Sample I4
 26. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 27. ""The Effects of Baker-Miller Pink on Biological, Physical and Cognitive Behaviour" by James E. Gilliam and David Unruh" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 28. "Colors" by David Byrne Cabinet Magazine:
 29. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 30. The color displayed in the color box above matches the color called amaranth pink in the 1930 book by Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; the color amaranth pink is displayed on page 121, Plate 49, Color Sample D8.
 31. Picture of amaranth pink colored amaranth flowers (labeled as "pink"):
 32. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930--McGraw Hill Page 189; Color Sample of Amaranth Pink: Page 121 Plate 49 Color Sample D8
 33. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 "Archived copy". മൂലതാളിൽ നിന്നും 4 ഒക്ടോബർ 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 4 ഒക്ടോബർ 2008.CS1 maint: archived copy as title (link)
 35. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 36. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 37. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 205; color sample of Tango Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample J8
 38. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 39. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 193; Color Sample of Congo Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample C10
 40. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 41. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 42. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 43. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 44. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 45. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 46. Type the words "Pink Lavender" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 47. Cecil Ernest Lucas Phillips (1960). The Greatest Raid of All. Little, Brown.
 48. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 49. Type the word "Pink U" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 50. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 51. "Blogger". Barbieobsession.blogspot.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 52. ""Barbie" "Pantone 219" - Google Search". Google.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 53. "PANTONE 219 C - Find a Pantone Color - Quick Online Color Tool". Pantone.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 54. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 55. Type the words "Fandango Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 56. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 57. Type the words "Paradise Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 58. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 59. The color shown in the Persian Pink color box matches the color sample in the following book: Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 201; Color Sample of Persian Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample H4.
 60. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 201; Color Sample of Persian Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample H4. Note: The color shown above matches the color sample in this book.
 61. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 62. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 203"
 63. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 64. 64.0 64.1 Woods, Vicki (2003), "Chic value", The Daily Telegraph, London (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 2003-10-24), ശേഖരിച്ചത് 2008-04-26
 65. Voguepedia: the world of fashion in Vogue: "Schiaparelli".
 66. "Elsa Schiaparelli: Shocking-Pink". 13 August 2009. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 67. "Shock of Pink: How a Colour Shaped Schiaparelli's Vision:". ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 68. Owens, Mitchell (1997), "Jewelry That Gleams With Wicked Memories", The New York Times (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 1997-04-13), ശേഖരിച്ചത് 2008-04-26
 69. Varley, Helen, editor Color London:1980--Marshall Editions, Ltd. ISBN 0-89535-037-8 Page 139
 70. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 71. Type the words "Super Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 72. "Rose Pompadour (ローズ・ポンパドゥール) の色見本 - フランスの色名 - color-sample.com". Color-sample.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 73. "A Western Cultural History of Pink, from Madame de Pompadour to Pussy Hats". 20 February 2017. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 74. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പിങ്ക്_ഷേഡുകൾ&oldid=3263312" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്