പിങ്ക് ഷേഡുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Shades of pink എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search


Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFC0CB
sRGBB (r, g, b) (255, 192, 203)
HSV (h, s, v) (350°, 25%, 100%)
Source HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

പിങ്ക് നിറത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ നിറങ്ങളും ഷേഡുകളും ഉണ്ട്. പിങ്കിന്റെ വിവിധ നിറങ്ങൾ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ വെബ് കളർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFC0CB
B (r, g, b) (255, 192, 203)
HSV (h, s, v) (350°, 100%, 88%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink (#ffc0cb)

വലതുവശത്ത് വെബിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം പിങ്ക് ആണ്.

ഇളം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Light Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB6C1
B (r, g, b) (255, 182, 193)
HSV (h, s, v) (351°, 100%, 86%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light pink (#ffb6c1)

വലത് വശത്ത് വെളുത്ത നിറം 'ലൈറ്റ് പിങ്ക്' ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രദർശനത്തിനായി HTML ൽ വെളുത്ത നിറത്തിന്റെ പേര് "lightpink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറം "ഇളം പിങ്ക്" എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹെക്സ് കോഡ് നോക്കിയാൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്പം ആഴമേറിയതാണ്, പിങ്ക് നിറമുള്ളതിനേക്കാളും പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും.. പരമ്പരാഗത വർണ്ണ നാമകരണ പദത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ കൃത്യമായ പേര് "ഇടത്തരം ലൈറ്റ് പിങ്ക്" ആയിരിക്കും.

ഹോട്ട് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

The pink triangle, always rendered in a tone of hot pink, has been used as a gay pride and gay rights symbol since the early 1970s
Hot Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF69B4
B (r, g, b) (255, 105, 180)
HSV (h, s, v) (330°, 59%, 100%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Hot pink (#ff69b4)

വലതുവശത്ത് വെബിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം ഹോട്ട് പിങ്ക് ആണ്.. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള HTML ൽ വെബിലെ പേര് "hotpink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡീപ്പ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Deep Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF1493
B (r, g, b) (255, 20, 147)
HSV (h, s, v) (328°, 92%, 100%)
Source X11 color names[2]
HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Deep pink (#ff1493)

At right is displayed the web color deep pink.[3]കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള HTML ൽ വെബ് വർണത്തിന്റെ പേര് "deeppink" (സ്പേസ് ഇല്ല) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ പിങ്ക് നിറങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചമ്പൈൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Champagne Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F1DDCF
B (r, g, b) (241, 221, 207)
HSV (h, s, v) (25°, 14%, 95[4]%)
Source Pantone TPX[5]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Champagne pink (#f1ddcf)

വലത് വശത്ത് കാണുന്ന നിറം 'ഷാംപൈൻ പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ തുണിത്തര പേപ്പർ eXtended (TPX)" കളർ ലിസ്റ്റ്, നിറം # 12-1107 TPX- ഷാമ്പേൻ പിങ്ക്.[6]

പിങ്ക് ലേസ്[തിരുത്തുക]

Pink Lace
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFDDF4
B (r, g, b) (255, 221, 244)
HSV (h, s, v) (319°, 13%, 100[7]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink lace (#ffddf4)

വലത് വശത്ത് 'പിങ്ക് നിറം' കാണിക്കുന്നു.

2001-നു ശേഷം റോസ് എന്ന ഇളം നിറത്തിലുള്ള വർണപ്പകിട്ടിന്റെ നിറം പിങ്ക് ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു. [Http: // xona. com / colorlist / Xona.com കളർ പട്ടിക].

പിഗ്ഗി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Piggy Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FDDDE6
B (r, g, b) (253, 221, 230)
HSV (h, s, v) (343°, 13%, 99[8]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Piggy pink (#fddde6)

വലത് വശത്ത് വർണ്ണം പിഗ്ഗി പിങ്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

"പിഗ്ഗി പിങ്ക്" എന്ന നിറം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പന്നികളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ്.

"പിഗ്ഗി പിങ്ക്" നിറം 1998 ൽ ക്രെയോള രൂപപ്പെടുത്തി. ഈ നിറം യഥാർത്ഥത്തിൽ പിഗ് 'പിങ്ക്' 'എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ പിന്നീട് പേര്' "piggy pink" ആയി മാറ്റി.

ഇളം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pale Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F9CCCA
B (r, g, b) (249, 204, 202)
HSV (h, s, v) (3°, 19%, 98[9]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pale pink (#f9ccca)

വലതു വശത്ത് നിറം 'ഇളം പിങ്ക്' ', a light, desaturated shade of pink.

ബേബി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Baby Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F4C2C2
B (r, g, b) (244, 194, 194)
HSV (h, s, v) (0°, 20%, 96%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Baby pink (#f4c2c2)

വലതു വശത്ത് 'ബേബി പിങ്ക്' ', പിങ്ക് ലൈറ്റ് ഷേഡ്.

1928 ൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ "ബേബി പിങ്ക്" എന്ന പേരിൽ ആദ്യമായി ഈ നിറംകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം രേഖപ്പെടുത്തി.[10]

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം:ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Baby Pink (color sample #28)

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ, "ബേബി പിങ്ക്" കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബേബി നീല ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.. (See the section Pink in gender in the main article on pink.) അടുത്തകാലത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽ, 1940 വരെ കൺവെൻഷൻ തികച്ചും നേർ വിപരീതമായിരുന്നു: പിങ്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. പെൺകുട്ടികൾ നീലനിറം ധരിച്ചിരുന്നു.[11][12][13]

സ്പാനിഷ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pink (G&S)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F7BFBE
B (r, g, b) (247, 191, 190)
HSV (h, s, v) (1°, 23%, 97%)
Source Gallego and Sanz[14]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Spanish pink (#f7bfbe)

'സ്പാനിഷ് പിങ്ക്' 'എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിറമാണ്റോസ (the സ്പാനിഷ് word for "പിങ്ക്") റോസ ഗാലഗോയുടെതാണ് ഗിയയ ഡി കളറീഷ്യൻസ് (Guide to colorations) ജുവാൻ കാർലോസ് സാൻസ് 2005-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നിറവ്യവസ്ഥയാണിത്. ഹിസ്പോൺഫോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

കാമിയോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Cameo Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #EFBBCC
B (r, g, b) (239, 187, 204)
HSV (h, s, v) (340°, 22%, 94[15]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cameo pink

വലതു വശത്ത് 'കമിയോ പിങ്ക്' ', റോസ് പിങ്ക് ഒരു ഇടത്തരം ലൈറ്റ് ടോൺ.

ഇംഗ്ലീഷിൽ കളർ നാമമായി കാമിയോ പിങ്കിന്റെ ഉപയോഗം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1912 ലാണ്.[16]

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Cameo Pink (color sample #249)

ഓർക്കിഡ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Orchid (color)
Orchid Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F2BDCD
B (r, g, b) (242, 189, 205)
HSV (h, s, v) (322°, 22%, 95[17]%)
Source Pantone TPX[18]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Orchid pink

വലത് വശത്ത് 'ഓർക്കിഡ് പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "Pantone തുണിത്തര പേപ്പർ eXtended (TPX)" കളർ ലിസ്റ്റ്, കളർ # 13-2010 TPX- ഓർക്കിഡ് പിങ്ക് ആണ്.[6]

ഫെയറി ടേൽ[തിരുത്തുക]

Fairy Tale
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F2C1D1
B (r, g, b) (242, 193, 209)
HSV (h, s, v) (340°, 20%, 95[19]%)
Source Pantone TCX[20]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Fairy tale

വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കളർ 'ഫെയറി ടേൽ' 'ആണ്, ഫിക്ഷനിലെ സാധാരണ ഫെയറി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മൃദുവായ പിങ്ക് നിറമാണ്.

The source of this color is the "Pantone Textile Cotton eXtended (TCX)" color list, color #13-2802 TCX—Fairy Tale.[6]

ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Cherry blossoms blooming in the spring in Japan
Cherry Blossom Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB7C5
B (r, g, b) (255, 183, 197)
HSV (h, s, v) (350°, 100%, 84%)
Source Maerz and Paul[21]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cherry blossom pink

വലതുവശത്ത് ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക് നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കളർ നാമമായി ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക് ഉപയോഗം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1867-ലാണ്.[22]

ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നിറമാണ് ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക്. വസന്തകാലത്ത്, ഹനാമി ഉത്സവ വേളയിൽ ചെറി പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് കാണാൻ ജാപ്പനീസ് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ, ഡി.സിയിലെ ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സുസ്ഥാപിതാചാരവുമായി ഈ സമ്പ്രദായം അമേരിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്‌ബേനിൽ "ചെറി പുഷ്പദിനം" ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ചെറി ബ്ലോസം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടുകൾ സെപ്റ്റംബർ 15 ന് (തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ്) ധരിക്കാറുണ്ട്.

ലൈറ്റ് ഹോട്ട് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Light Hot Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFB3DE
B (r, g, b) (255, 179, 222)
HSV (h, s, v) (324°, 30%, 100[23]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light hot pink

വലതുവശത്ത് ഹോട്ട് പിങ്ക് ലൈറ്റ് നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

This is the color hot pink light on the Xona.com Color List.

ലാവെൻഡർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Lavender (color)#Lavender pink
Lavender (Crayola)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FBAED2
B (r, g, b) (252, 180, 213)
HSV (h, s, v) (332°, 31%, 98[24]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Lavender pink

വലതുവശത്ത് 'ലാവെൻഡർ പിങ്ക്' നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലാവെൻഡറിന്റെ ഈ പിങ്ക് കലർന്ന ടോൺ, വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രയോള ക്രയോൺ നിറങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ലാവെൻഡറായി നിയുക്തമാക്കിയ നിറമാണ്.

കോട്ടൺ കാൻഡി[തിരുത്തുക]

Cotton Candy
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFBCD9
B (r, g, b) (255, 188, 217)
HSV (h, s, v) (334°, 26%, 100%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Cotton candy

'കോട്ടൺ കാൻഡി' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

A tuft of cotton candy.
A tuft of cotton candy

1998 ൽ ക്രയോളയാണ് കളർ കോട്ടൺ കാൻഡി രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

കാർണേഷൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Carnation Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFA6C9
B (r, g, b) (255, 166, 201)
HSV (h, s, v) (330°, 100%, 80%)
Source List of Crayola crayon colors
B: Normalized to [0–255] (byte)

Carnation pink

വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കളർ കാർണേഷൻ പിങ്ക് ആണ്. ഒരു കാർണേഷൻ ചെടിയുടെ പൂവിന്റെ നിറവുമായി സാമ്യമുള്ള നിറമാണ് കാർണേഷൻ പിങ്ക്. ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം 1903-ൽ ക്രയോള രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. ക്രയോളയുടെ 16, 24, 32, 48, 64, 96 നിറങ്ങളിലുള്ള ബോക്സുകളിൽ ഈ നിറം കാണപ്പെടുന്നു.

A pink carnation flower
A pink carnation flower

ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായി കാർണേഷൻ ഒരു വർണ്ണനാമമായി ഉപയോഗിച്ചത് 1535 ലാണ്.[25]

ബേക്കർ-മില്ലർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Baker-Miller Pink
Baker-Miller Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF91AF
B (r, g, b) (255, 145, 175)
HSV (h, s, v) (344°, 43%, 100[26]%)
Source Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)

Baker-Miller pink

ബേക്കർ-മില്ലർ പിങ്ക് ഒരു പിങ്ക് നിറമാണ്. ഒരു ഗാലൻ ശുദ്ധമായ വെളുത്ത ഇൻഡോർ ലാറ്റക്സ് പെയിന്റ് ഒരു പിന്റ് റെഡ് ട്രിം സെമി-ഗ്ലോസ് ഔട്ട്‌ഡോർ പെയിന്റുമായി കലർത്തിയാണ് ഇത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്.[27] ഗവേഷകനായ അലക്സാണ്ടർ ഷൗസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം 1979 ൽ വാഷിംഗ്ടണിലെ സിയാറ്റിലിലെ നേവൽ കറക്ഷണൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ രണ്ട് യുഎസ് നേവി ഓഫീസർമാരാണ് ഇതിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.വികാരങ്ങളിലും ഹോർമോണുകളിലും പി -618, ഡ്രങ്ക്-ടാങ്ക് പിങ്ക് എന്നിവയിലും നിറത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അലക്സാണ്ടർ ഷൗസിന്റെ വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം ഈ നിറം ഷൗസ് പിങ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു..[28]

തിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്റീരിയർ വരയ്ക്കാൻ ഈ നിറം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മിശ്രിതമാണ്. ചില തടവുകാരെ നിറം കൊണ്ട് ശാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റുചിലർ പ്രകോപിതരായി അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു.

റ്റിക്കിൾ മി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Tickle Me Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FC89AC
B (r, g, b) (252, 137, 172)
HSV (h, s, v) (342°, 46%, 99%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Tickle Me Pink

'റ്റിക്കിൾ മി പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

1993 ൽ ക്രയോളയാണ് കളർ ടിക്കിൾ മി പിങ്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ക്രയോള മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ജോസ്ലിൻ ഡേവിസ് ആണ് ഈ പേര് സൃഷ്ടിച്ചത്.

അമരാൻത് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Amaranth (color)
Amaranth Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F19CBB
B (r, g, b) (241, 156, 187)
HSV (h, s, v) (338°, 33%, 78[29]%)
Source Maerz and Paul[30]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Amaranth pink

അമരാൻത് പിങ്ക് നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിറം പിങ്ക് പുഷ്പങ്ങളുടെ നിറത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്.[31]

ഇംഗ്ലീഷിൽ കളർ നാമമായി അമരാൻത് പിങ്ക് ഉപയോഗം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1905 ലാണ്.[32]

ചാം പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Charm Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E68FAC
B (r, g, b) (230, 143, 172)
HSV (h, s, v) (340°, 38%, 90[33]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Charm pink

'ചാം പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചാം പിങ്ക് എന്ന കളർ നാമം ആദ്യമായി ഉപയോഗത്തിലായത് 1948 ലാണ്. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഇടത്തരം റോസിഷ് ടോണാണ് "ചാം പിങ്ക്".

ചൈന പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

China Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DE6FA1
B (r, g, b) (222, 111, 161)
HSV (h, s, v) (333°, 50%, 87[35]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

China pink

'ചൈന പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചൈന പിങ്ക് എന്ന കളർ നാമം ആദ്യമായി ഉപയോഗത്തിലായത് 1948 ലാണ്.

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

മിമി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Mimi Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FFDAE9
B (r, g, b) (255, 218, 233)
HSV (h, s, v) (335.7°, 14.5%, 100%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

കളർ മിമി പിങ്ക് വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Mimi Pink (#ffdae9)

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

ടാംഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Tango Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E4717A
B (r, g, b) (228, 113, 122)
HSV (h, s, v) (355°, 50%, 89[36]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Tango pink

ടാംഗോ പിങ്ക് നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ടാംഗോ എന്നാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ കളർ നാമമായി ടാംഗോ പിങ്ക് ഉപയോഗം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1925 ലാണ്.[37]

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

കോംഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Congo Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F88379
B (r, g, b) (248, 131, 121)
HSV (h, s, v) (5°, 51%, 97[38]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Salmon

Congo pink

കോംഗോ പിങ്ക് നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വർണ്ണനാമമായി കോംഗോ പിങ്ക് ഉപയോഗം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1912 ലാണ്.[39]

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Congo Pink (color sample #26)

ഓറഞ്ച് കലർന്ന പിങ്ക് നിറമാണ് "കോംഗോ പിങ്ക്".

പാസ്റ്റൽ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Pastel Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DEA5A4
B (r, g, b) (222, 165, 164)
HSV (h, s, v) (1°, 26%, 87[40]%)
Source ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pastel pink

പാസ്റ്റൽ പിങ്ക് 'നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Pastel Pink (color sample #5)

ന്യൂയോർക്ക് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

New York Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #D7837F
B (r, g, b) (215, 131, 127)
HSV (h, s, v) (3°, 41%, 84[41]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

New York pink

വലതുവശത്ത് 'ന്യൂയോർക്ക് പിങ്ക്' നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഈ ഇരുണ്ട ടോണിന് ന്യൂയോർക്ക് പിങ്ക് എന്ന വർണ്ണനാമം 2001 മുതൽ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഇത് നിറങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു Xona.com Color List.

സോളിഡ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Solid Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #893843
B (r, g, b) (137, 56, 67)
HSV (h, s, v) (352°, 49%, 54[42]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Solid pink

Solid pink (2.5 Gamma Corrected)

വലതുവശത്ത് 'സോളിഡ് പിങ്ക്' നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വളരെ ഇരുണ്ട പിങ്ക് നിറത്തിന് സോളിഡ് പിങ്ക് എന്ന വർണ്ണനാമം 2001 മുതൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇത് നിറങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. Xona.com Color List.

സിൽവർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Silver Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #C4AEAD
B (r, g, b) (196, 174, 173)
HSV (h, s, v) (3°, 12%, 77[43]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Silver pink

'സിൽവർ പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സിൽവർ പിങ്ക് എന്ന കളർ നാമം ആദ്യമായി ഉപയോഗത്തിലായത് 1948 ലാണ്.

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948-ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

രാജ്ഞി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Queen Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E8CCD7
B (r, g, b) (232, 204, 215)
HSV (h, s, v) (336°, 12%, 91[44]%)
Source Plochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

Queen pink

'ക്വീൻ പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

1948 ലാണ് ക്വീൻ പിങ്ക് എന്ന കളർ നാമം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1948 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കളർ സിസ്റ്റമായ പ്ലോച്ചർ കളർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം.[34]

പിങ്ക് ലവേണ്ടർ[തിരുത്തുക]

Pink Lavender
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DBB2D1
B (r, g, b) (219, 178, 209)
HSV (h, s, v) (311°, 18%, 85[45]%)
Source Pantone TPX[46]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink Lavender

പിങ്ക് ലാവെൻഡർ 'നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (ടിപിഎക്സ്)" വർണ്ണ പട്ടിക, നിറം # 14-3207 ടിപിഎക്സ് - പിങ്ക് ലാവെൻഡർ.[6]

മൌണ്ട്ബാറ്റൺ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Mountbatten pink

Mountbatten Pink (#997A8D)


രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് 1940 ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവിയുടെ ]]ലൂയി മൗണ്ട്ബാറ്റൻ|ലൂയിസ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ]] കണ്ടുപിടിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പിങ്ക്, പ്ലൈമൗത്ത് പിങ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു [47]നീലലോഹിത വർണ്ണത്തിന്റെ ചാരനിറത്തിലുള്ള ടോണോടുകൂടിയ ഈ നിറം ഒരു നാവിക കാമൗഫ്ലേജ് നിറമാണ്.

പിങ്ക് (പാന്റോൺ)[തിരുത്തുക]

Pink (Pantone)
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #D74894
B (r, g, b) (215, 72, 154)
HSV (h, s, v) (328°, 67%, 84[48]%)
Source Pantone TPX[49]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Pink (Pantone)

പാന്റോണിൽ പിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറമാണ് വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാന്റോണിൽ, ഈ നിറത്തെ പിങ്ക് യു എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (ടിപിഎക്സ്)" വർണ്ണ പട്ടിക, നിറം # യു - പിങ്ക്.[6]

മെക്സിക്കൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Mexican pink

Mexican Pink (#E4007C)

സെറാപെസ് പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത മെക്സിക്കൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കരകൗശലത്തിലും മികച്ച കലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമാണ് മെക്സിക്കൻ പിങ്ക്.

1940 കളുടെ മധ്യത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്, ഡിസൈനർ ഫാഷൻ എന്നിവയായ റാമോൺ വാൽഡിയോസെറയുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് മെക്സിക്കൻ പിങ്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ നിറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് 'മെക്സിക്കൻ റോസ്.'

ഈ നിറത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ നിറത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്പാനിഷ് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം കാണുക. ഇതിനെ സ്പാനിഷ് റോസ മെക്സിക്കാനോ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ബാർബി പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Barbie pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DA1884
B (r, g, b) (218, 24, 132)
HSV (h, s, v) (327°, 89%, 85.5%)
Source Pantone[50]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Barbie pink

ബാർബി പിങ്ക് 'നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാട്ടലിന്റെ ബാർബിയുടെ ലോഗോകൾ, പാക്കേജിംഗ്, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമാണ് പാന്റോൺ 219 സി.[51][52]

പാന്റോൺ 219 സി യുടെ ഹെക്സ് കോഡ് # DA1884 ആണ്. [53]

ഫാൻഡാഗോ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Fandango Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #DE5285
B (r, g, b) (222, 82, 133)
HSV (h, s, v) (342°, 63%, 87[54]%)
Source Pantone TPX[55]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Fandango pink

വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് 'ഫാൻഡാങ്കോ പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (ടിപിഎക്സ്)" വർണ്ണ പട്ടിക, നിറം # 17-2033 ടിപിഎക്സ് - ഫാൻ‌ഡാങ്കോ പിങ്ക്.[6]

പാരഡൈസ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Paradise Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #E63E62
B (r, g, b) (230, 62, 98)
HSV (h, s, v) (347°, 73%, 90[56]%)
Source Pantone TPX[57]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Paradise pink

കളർ പാരഡൈസ് പിങ്ക് ആണ് വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (ടിപിഎക്സ്)" വർണ്ണ പട്ടിക, നിറം # 17-1755 ടിപിഎക്സ് - പാരഡൈസ് പിങ്ക്[6]

ബ്രിങ്ക് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Brink Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FB607F
B (r, g, b) (251, 96, 127)
HSV (h, s, v) (333°, 88%, 80%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Brink pink

കളർ ബ്രിങ്ക് പിങ്ക് 1998 ൽ ക്രയോള രൂപീകരിച്ചു.

ഫ്രഞ്ച് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

French Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FD6C9E
B (r, g, b) (253, 108, 158)
HSV (h, s, v) (339°, 57%, 99[58]%)
Source Pourpre.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

French pink

വലതുവശത്ത് ഫ്രഞ്ച് പിങ്ക് നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ടോൺ ആണ്, ഇത് Pourpre.com കളർ ലിസ്റ്റിൽ പിങ്ക് (ഫ്രഞ്ച്: റോസ്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വർണ്ണ പട്ടികയാണ്.

ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Bright Pink (#FF007F)

ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക് എന്നത് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പൂരിത ടോണാണ്, ഇത് റോസ് നിറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്.

മിക്ക ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും, ഇംഗ്ലീഷിൽ പിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറത്തെ റോസ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ റോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറത്തെ മിക്ക യൂറോപ്യൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രൈറ്റ് റോസ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (using whatever adjective in a particular language means bright in that language).

പേർഷ്യൻ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Rose (color)#Persian pink
Persian Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #F77FBE
B (r, g, b) (247, 127, 190)
HSV (h, s, v) (329°, 49%, 97%)
Source Maerz and Paul[59]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Persian pink

'പേർഷ്യൻ പിങ്ക്' നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പേർഷ്യൻ പിങ്ക് ഉപയോഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വർണ്ണനാമമായി ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1923 ലാണ്.[60]

റോസ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Rose pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF66CC
B (r, g, b) (255, 102, 204)
HSV (h, s, v) (320°, 60%, 100[61]%)
Source WSC
B: Normalized to [0–255] (byte)

1761 ലാണ് റോസ് പിങ്ക് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ കളർ നാമമായി ഉപയോഗിച്ചത്.[62]

ലൈറ്റ് ഡീപ്പ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Deep Pink Light
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF5CCD
B (r, g, b) (255, 92, 205)
HSV (h, s, v) (318°, 64%, 100[63]%)
Source Xona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

Light deep pink

വലതുവശത്ത് ലൈറ്റ് ഡീപ് പിങ്ക് നിറം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

This is the color deep pink light on the Xona.com Color List.

അൾട്രാ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Ultra Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FF6FFF
B (r, g, b) (255, 111, 255)
HSV (h, s, v) (300°, 48%, 83%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Ultra pink

1972 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്രയോള ക്രയോൺ നിറമാണ് അൾട്രാ പിങ്ക്. 1990 ൽ പേര് തെറ്റായി ഷോക്കിങ് പിങ്ക് എന്ന് മാറ്റി. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കിങ് പിങ്ക് എന്ന പേര് 1937 ൽ എൽസ ഷിയപരേലി രൂപപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ ഷോക്കിങ് പിങ്ക് മാത്രമാണ് (ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്).

ഷോക്കിങ് പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Shocking Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #FC0FC0
B (r, g, b) (252, 15, 192)
HSV (h, s, v) (315°, 94%, 99%)
Source Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)

Shocking pink

ഷോക്കിങ് പിങ്ക് വ്യക്തവും തീവ്രവുമാണ്. 1937 ൽ സർറിയലിസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എൽസ ഷിയപരേലിക്കായി ലിയോനർ ഫിനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഷോക്കിംഗ് [64]എന്ന പെർഫ്യൂമിന്റെ പെട്ടിയിലെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പിങ്ക് നിറത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.[65] വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം യഥാർത്ഥ ബോക്സിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ നിറവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.[66][67] ഷിയപരേലിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലയന്റുകളിലൊരാളായ ഡെയ്‌സി ഫെലോസിന്റെ[68] ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർട്ടിയറിൽ നിന്നുള്ള 17.27 സെ. പിങ്ക് വജ്രമായ ടേറ്റ് ഡി ബെലിയർ (റാംസ് ഹെഡ്) ഇതിന് പ്രചോദനമായി.

ഷോക്കിങ് പിങ്ക് അതിന്റെ പേര് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിലനിർത്തി. [64] അതേസമയം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ "ഈ തീവ്രമായ മജന്തയെ 1930 കളിൽ ഷോക്കിങ് പിങ്ക് എന്നും 1950 കളിൽ ഹോട്ട് പിങ്ക് എന്നും 1960 കളിൽ കിങ്കി പിങ്ക് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ... [ഇത്] ഒന്നിലധികം യുവ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മുന്നണി ... to some it sings, to others it screams". [69] വെബ് കളർ ഹോട്ട് പിങ്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ നിറത്തെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും "ഷോക്കിങ് പിങ്ക്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു (മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്).

ഷോക്കിങ് പിങ്ക് ഡ്രാഗ്സ്റ്റർ ഓടിക്കുന്നതിൽ എൻ‌എച്ച്‌ആർ‌എ ഡ്രാഗ് റേസർ ഷെർലി മൾ‌ഡൗനി പ്രശസ്തനായിരുന്നു.

A bougainvillea with shocking pink flowers

ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ, ഷോക്കിങ് പിങ്കിൽ "ഷോക്കിങ് " നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനെ "പിങ്ക്" എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ "പിങ്ക്" എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറത്തെ മറ്റ് ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേതുപോലെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ "റോസ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം പോർച്ചുഗീസിലും സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ നാമകരണം സമഗ്രമായ "റോസ-ചോക്ക്" ("ഷോക്കിങ് പിങ്ക്") ആയിത്തീരുന്നു. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇരുണ്ട ഹോട്ട് ടോണുകളെ "റോസ-പിങ്ക്" എന്നും ബ്രസീലുകാർ വിളിച്ചേക്കാം.

സൂപ്പർ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Super Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #CF6BA9
B (r, g, b) (207, 107, 169)
HSV (h, s, v) (323°, 48%, 81[70]%)
Source Pantone TPX[71]
B: Normalized to [0–255] (byte)

Super pink

വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് 'സൂപ്പർ പിങ്ക്' ആണ്.

ഈ നിറത്തിന്റെ ഉറവിടം "പാന്റോൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (ടിപിഎക്സ്)" വർണ്ണ പട്ടിക, നിറം # 17-2625 ടിപിഎക്സ് - സൂപ്പർ പിങ്ക്[6]

റോസ് പോംപാഡോർ[തിരുത്തുക]

Rose Pompadour
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #ED7A9B
B (r, g, b) (237, 122, 155)
HSV (h, s, v) (334°, 48%, 92[72]%)
Source Color-sample.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

Rose Pompadour

റോസ് പോംപഡോർ എന്ന നിറമാണ് വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിലെ മാഡം പോംപഡോറിനായി സെവ്രെസ് ഈ നിറം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. [73]

സ്റ്റീൽ പിങ്ക്[തിരുത്തുക]

Steel Pink
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #CC33CC
B (r, g, b) (204, 51, 204)
HSV (h, s, v) (300°, 75%, 80[74]%)
Source Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

Steel pink

സ്റ്റീൽ പിങ്ക് 'നിറം വലതുവശത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

2011 ജനുവരിയിൽ ക്രയോളയാണ് കളർ സ്റ്റീൽ പിങ്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്, അൾട്രാ ഹോട്ട് ആൻഡ് സൂപ്പർ കൂൾ സെറ്റ് ക്രയോള നിറമുള്ള പെൻസിലുകൾ പൂർണ്ണമായും അവതരിപ്പിച്ചു.

"സ്റ്റീൽ പിങ്ക്" മജന്തയുടെ ഡീപ് ടോണാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords". W3.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-09-11.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 X11 rgb.txt Archived 7 November 2015 at the Wayback Machine.. XFree86. (February 1994). Retrieved on 16 September 2008.
 3. W3C. "SVG color Keywords, CSS3 color Module, W3C Candidate Recommendation 14 May 2003". ശേഖരിച്ചത് 2007-01-06.
 4. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 5. Type the words "Champagne Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 "- Find a Pantone Color - Quick Online Color Tool". Pantone.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 7. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 8. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 9. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 10. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 190; Color Sample of Baby Pink: Page 25 Plate 1 Color Sample C8
 11. Merkin, Daphne. "Gender Trouble", The New York Times Style Magazine, 12 March 2006, retrieved 10 December 2007.
 12. Orenstein, Peggy. "What's Wrong With Cinderella?", "24 ഡിസംബർ 2006, തിയതി 10 ഡിസംബര് 2007, ശേഖരിച്ചത്. ഓറസ്റ്റൈന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:" ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നഴ്സറിയിൽ നിറങ്ങൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പിങ്ക് കൂടുതൽ പുരുഷനിറങ്ങളായി. ചുവപ്പുനിറം ഇതിന്റെ വിപരീതമായി. കന്യാമറിയം, സ്ഥിരോത്സാഹം, വിശ്വസ്തത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികതയ്ക്ക് നീല, സുന്ദരമായി കരുതിയിരുന്നു. ഈ സർവ്വേയിൽ ദേശീയ സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. "
 13. The Guardian on the [1]Pinkstinks campaign: "The Power of Pink". The Guardian. 12 December 2009. ശേഖരിച്ചത് 14 September 2013.
 14. Gallego, Rosa; Sanz, Juan Carlos (2005). Guía de coloraciones (Gallego, Rosa; Sanz, Juan Carlos (2005). Guide to Colorations) Madrid: H. Blume. ISBN 84-89840-31-8
 15. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 16. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 123; Color Sample of Cameo Pink: Page 25 Plate 50 Color Sample C2
 17. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 18. Type the words "Orchid Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 19. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 20. Type the words "Fairy Tale" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 21. The color displayed in the color box above matches the color called cherry blossom pink in the 1930 book by Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; the color cherry blossom pink is displayed on page 31, Plate 4, Color Sample J4.
 22. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 192; Color Sample of Cherry Blossom Pink: Page 31 Plate 4 Color Sample J4
 23. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 24. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 25. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 192; Color Sample of Carnation Pink: Page 31 Plate 4 Color Sample I4
 26. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 27. ""The Effects of Baker-Miller Pink on Biological, Physical and Cognitive Behaviour" by James E. Gilliam and David Unruh" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 28. "Colors" by David Byrne Cabinet Magazine:
 29. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 30. The color displayed in the color box above matches the color called amaranth pink in the 1930 book by Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; the color amaranth pink is displayed on page 121, Plate 49, Color Sample D8.
 31. Picture of amaranth pink colored amaranth flowers (labeled as "pink"):
 32. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930--McGraw Hill Page 189; Color Sample of Amaranth Pink: Page 121 Plate 49 Color Sample D8
 33. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 "Archived copy". മൂലതാളിൽ നിന്നും 4 ഒക്ടോബർ 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 4 ഒക്ടോബർ 2008.CS1 maint: archived copy as title (link)
 35. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 36. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 37. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 205; color sample of Tango Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample J8
 38. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 39. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 193; Color Sample of Congo Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample C10
 40. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 41. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 42. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 43. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 44. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 45. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 46. Type the words "Pink Lavender" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 47. Cecil Ernest Lucas Phillips (1960). The Greatest Raid of All. Little, Brown.
 48. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 49. Type the word "Pink U" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 50. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 51. "Blogger". Barbieobsession.blogspot.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 52. ""Barbie" "Pantone 219" - Google Search". Google.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 53. "PANTONE 219 C - Find a Pantone Color - Quick Online Color Tool". Pantone.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 54. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 55. Type the words "Fandango Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 56. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 57. Type the words "Paradise Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 58. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 59. The color shown in the Persian Pink color box matches the color sample in the following book: Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 201; Color Sample of Persian Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample H4.
 60. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 201; Color Sample of Persian Pink: Page 29 Plate 3 Color Sample H4. Note: The color shown above matches the color sample in this book.
 61. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 62. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 203"
 63. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 64. 64.0 64.1 Woods, Vicki (2003), "Chic value", The Daily Telegraph, London (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 2003-10-24), ശേഖരിച്ചത് 2008-04-26
 65. Voguepedia: the world of fashion in Vogue: "Schiaparelli".
 66. "Elsa Schiaparelli: Shocking-Pink". 13 August 2009. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 67. "Shock of Pink: How a Colour Shaped Schiaparelli's Vision:". ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 68. Owens, Mitchell (1997), "Jewelry That Gleams With Wicked Memories", The New York Times (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 1997-04-13), ശേഖരിച്ചത് 2008-04-26
 69. Varley, Helen, editor Color London:1980--Marshall Editions, Ltd. ISBN 0-89535-037-8 Page 139
 70. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 71. Type the words "Super Pink" into the indicated window on the Pantone Color Finder and the color will appear.
 72. "Rose Pompadour (ローズ・ポンパドゥール) の色見本 - フランスの色名 - color-sample.com". Color-sample.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 73. "A Western Cultural History of Pink, from Madame de Pompadour to Pussy Hats". 20 February 2017. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.
 74. Forret, Peter. "RGB Color converter - toolstudio". Web.forret.com. ശേഖരിച്ചത് 20 November 2017.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പിങ്ക്_ഷേഡുകൾ&oldid=3517722" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്