ആഫ്രിക്കൻ ദിനോസറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of African dinosaurs എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇത് ഇന്ന് നിലവിൽ ഉള്ള ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഫോസ്സിലുകൾ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ദിനോസറുകളുടെ പട്ടിക ആണ് . ദിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ഭാഗം ആയിരുന്നു.[1]

ആമുഖം[തിരുത്തുക]

ദിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ഭാഗം ആയിരുന്നു. അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലത്താണ് ആഫ്രിക്ക അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പൂർണമായും വിട്ടു വേർപെട് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭൂഖണ്ഡമായത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ പല ഫോസ്സിലുകളും വളരെ സാമ്യം ഉള്ളവയാണ്. ഇവിടെ ഇത് വരെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ദിനോസർ ഫോസ്സിലുകൾ മാത്രം ആണ് ചേർകുന്നത്.

ആഫ്രിക്കൻ ദിനോസർ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് പേര് മലയാളം പേര് ജീവിച്ച കാലം ആഹാര രീതി[2] കുറിപ്പ്
Aardonyx ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Abrictosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Aegyptosaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Aetonyx ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക് Probably synonymous with Massospondylus
Afrovenator ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Algoasaurus ജുറാസ്സിക്/ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Allosaurus അല്ലോസോറസ് ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Angolatitan ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Antetonitrus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Arcusaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Atlasaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Australodocus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Bahariasaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Baryonyx ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Berberosaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Blikanasaurus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Carcharodontosaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Ceratosaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Cetiosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Chebsaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Chenanisaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Coelophysis ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Cristatusaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Deltadromeus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Dicraeosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Dracovenator ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Dysalotosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Elaphrosaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Elrhazosaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Eocarcharia ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Eocursor ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Eucnemesaurus ട്രയാസ്സിക് (disputed)
Euskelosaurus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Fabrosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Geranosaurus ജുറാസ്സിക് (unknown)
Giraffatitan ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Gyposaurus ഗയ്പോസോറസ് ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Heterodontosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Ignavusaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Inosaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് (unknown)
Janenschia ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Jobaria ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Kangnasaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് (unknown)
Karongasaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Kemkemia ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Kentrosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Kryptops ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Lanasaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Lesothosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Likhoelesaurus ട്രയാസ്സിക് (unknown) Possibly not a dinosaur (disputed)
Lurdusaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Lycorhinus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Malawisaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Massospondylus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Megapnosaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Melanorosaurus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Nigersaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Nqwebasaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Nyasasaurus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക് earliest known dinosaur
Ostafrikasaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Ouranosaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Paralititan ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Paranthodon ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Pegomastax ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Plateosauravus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Rebbachisaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Rugops ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Rukwatitan ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Sauroniops ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Sigilmassasaurus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Spinosaurus സ്പൈനോസോറസ്‌ ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Spinophorosaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Spinostropheus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Stormbergia ജുറാസ്സിക് (unknown)
Suchomimus ക്രിറ്റേഷ്യസ് മാംസഭുക്ക്
Tataouinea ക്രിറ്റേഷ്യസ് സസ്യഭുക്ക്
Tazoudasaurus ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Tendaguria ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Thotobolosaurus ട്രയാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Tornieria ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്
Veterupristisaurus ജുറാസ്സിക് മാംസഭുക്ക്
Vulcanodon ജുറാസ്സിക് സസ്യഭുക്ക്

സൂചിക[തിരുത്തുക]

Nomen dubium
Invalid
Nomen nudum

ജീവിതകാലം[തിരുത്തുക]

This is a timeline of selected dinosaurs from the list above. Time is measured in mya along the x-axis.

MesozoicTriassicJurassicCretaceousRugopsChenanisaurusDeltadromeusBahariasaurusAegyptosaurusSigilmassasaurusParalititanCarcharodontosaurusRebbachisaurusSpinosaurusNigersaurusOuranosaurusEocarchariaKryptopsSuchomimusCristatusaurusLurdusaurusJobariaNqwebasaurusValdosaurusParanthodonTendaguriaMalawisaurusGiraffatitanElaphrosaurusBarosaurusAustralodocusCeratosaurusKentrosaurusDryosaurusJanenschiaDicraeosaurusSpinostropheusAfrovenatorChebsaurusAtlasaurusCetiosaurusBerberosaurusGyposaurusDracovenatorMegapnosaurusLesothosaurusLanasaurusLycorhinusHeterodontosaurusAbrictosaurusMassospondylusStormbergiaTazoudasaurusEocursorVulcanodonPlateosauravusMelanorosaurusEuskelosaurusEucnemesaurusBlikanasaurusAntetonitrusMesozoicTriassicJurassicCretaceous

പേര് ചേർക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ദിനോസറിന്റെ പേര് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ. (ജന്തു ദിനോസർ ആയിരിക്കണം)
  • ദിനോസർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • പേര് ചേർക്കുന്ന ദിനോസറിന്റെ ഫോസ്സിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം കിട്ടിയിട്ടുളളത്.
  • ആഫ്രിക്കൻ ദിനോസറുകൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കണം.
  • ജീവിച്ച കാലം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകണം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Trujillo, K.C.; Chamberlain, K.R.; Strickland, A. (2006). "Oxfordian U/Pb ages from SHRIMP analysis for the Upper Jurassic Morrison Formation of southeastern Wyoming with implications for biostratigraphic correlations". Geological Society of America Abstracts with Programs. 38 (6): 7.
  2. Diet is sometimes hard to determine for dinosaurs and should be considered a "best guess"

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]