ചേന്നാസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Chennas Narayanan Namboodiripad എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗണിതജ്ഞനും തന്ത്രപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ചേന്നാസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതത്തിലും തന്ത്രങ്ങളിലും ആധികാരികമായ ജ്ഞാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം രചിച്ച തന്ത്രസമുച്ചയം ഇന്നും ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിലും ക്ഷേത്രതന്ത്രങ്ങളിലും സർവാധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണ്.