1940 മുതലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ക്രമനമ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി പാർട്ടി വർഷം
1 വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ കൺസർവേറ്റീവ് 1940-1945
2 ക്ലെമന്റ് .ആർ. ആറ്റ് ലി ലേബർ 1945-1951
3 വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ കൺസർവേറ്റീവ് 1951-1955
4 ആന്തണി ഈഡൻ കൺസർവേറ്റീവ് 1955-1957
5 ഹരോൾഡ് മക് മിലൻ കൺസർവേറ്റീവ് 1957-1963
6 അലക് ഡഗ്ലസ്സ് ഹോം കൺസർവേറ്റീവ് 1963-1964
7 ഹരോൾഡ് വിൽസൺ ലേബർ 1964-1970
8 ഏഡ്വേർഡ് ഹീത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് 1970-1974
9 ഹരോൾഡ് വിൽസൺ ലേബർ 1974-1976
10 ജയിംസ് കലഹൻ ലേബർ 1976-1979
11 മാർഗരറ്റ് താച്ചർ കൺസർവേറ്റീവ് 1979-1990
12 ജോൺ മേജർ കൺസർവേറ്റീവ് 1990-1997
13 ടോണി ബ്ലയർ ലേബർ 1997-2007
14 ഗോർഡൻ ബ്രൗൺ ലേബർ 2007-2010
15 ഡേവിഡ് കാമറൂൺ കൺസർവേറ്റീവ് 2010-2015
15 തെരേസ മെയ് കൺസർവേറ്റീവ് 2016-2017

[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. [മനോരമ ഇയർബുക്ക്- 2012-പേജ്. 932]