സ്വർഗപതംഗം രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സ്വർഗപതംഗം രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക. തിളക്കം കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക്.

പേര് B Var HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) Sp. class കുറിപ്പുകൾ
α Aps α 129078 72370 14h 47m 51.73s −79° 02′ 41.0″ 3.83 −1.67 411 K5III
γ Aps γ 147675 81065 16h 33m 27.46s −78° 53′ 49.1″ 3.86 0.41 159 K0IV SB
β Aps β 149324 81852 16h 43m 05.42s −77° 30′ 59.7″ 4.23 0.81 158 K0III ഇരട്ട നക്ഷത്രം
δ1 Aps δ1 145366 80047 16h 20m 20.84s −78° 41′ 44.4″ 4.68 −2.17 765 M4-M5III ഇരട്ട നക്ഷത്രം δ2നോടു കൂടി; ക്രമരഹിത ചരനക്ഷത്രം
ζ Aps ζ 156277 84969 17h 21m 59.53s −67° 46′ 14.3″ 4.76 −0.14 312 K1III
η Aps η 123998 69896 14h 18m 13.97s −81° 00′ 27.4″ 4.89 1.73 140 A2m...
ε Aps ε 124771 70248 14h 22m 23.20s −80° 06′ 32.1″ 5.06 −1.08 551 B4V γ Cas variable
δ2 Aps δ2 145388 80057 16h 20m 26.86s −78° 40′ 02.7″ 5.27 −1.27 663 K3III ഇരട്ട നക്ഷത്രം δ1നോടു കൂടി
R Aps R 131109 73223 14h 57m 53.16s −76° 39′ 45.4″ 5.37 −0.22 428 K4III
ι Aps ι 156190 84979 17h 22m 05.88s −70° 07′ 23.4″ 5.39 −2.34 1144 B8/B9Vn... ദ്വന്ദ്വനക്ഷത്രം
κ1 Aps κ1 137387 76013 15h 31m 30.82s −73° 23′ 22.4″ 5.52 -2.31 1200 B1npe ഇരട്ട നക്ഷത്രം; γ Cas variable,
HR 6135 148488 81141 16h 34m 19.37s −70° 59′ 17.0″ 5.50 −1.80 942 K1IIICN...
HD 130458 130458 72833 14h 53m 13.54s −73° 11′ 24.6″ 5.59 0.63 320 G5III ഇരട്ട നക്ഷത്രം
κ2 Aps κ2 138800 76750 15h 40m 21.36s −73° 26′ 47.9″ 5.64 −1.12 734 B8IVe മൂന്നു നക്ഷത്രം
θ Aps θ 122250 68815 14h 05m 20.10s −76° 47′ 48.0″ 5.69 0.67 328 M6.5III ക്രമരഹിത ചരം
HR5955 143346 78868 16h 05m 55.88s −72° 24′ 03.9″ 5.70 0.97 288 K1IIICNII
NO Aps NO 156513 85760 17h 31m 27.47s −80° 51′ 32.5″ 5.83 −1.15 811 M3III ക്രമരഹിത ചരം
HD 164712 164712 89115 18h 11m 15.76s −75° 53′ 26.9″ 5.86 1.41 253 K3III ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 165259 165259 89234 18h 12m 34.17s −73° 40′ 18.4″ 5.86 2.80 133 F5V ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 131425 131425 73415 15h 00m 11.34s −77° 09′ 37.9″ 5.92 −1.23 876 G8II
HD 138867 138867 76877 15h 41m 54.70s −76° 04′ 54.7″ 5.95 0.64 377 B9V
HD 122862 122862 69090 14h 08m 27.71s −74° 51′ 02.6″ 6.02 3.73 93 G1V
HD 133981 133981 74421 15h 12m 34.01s −72° 46′ 14.0″ 6.02 −1.06 849 B8/B9III
HD 126209 126209 70874 14h 29m 37.07s −76° 43′ 44.5″ 6.06 0.04 522 K0/K1III
HD 161988 161988 87926 17h 57m 41.68s −76° 10′ 40.6″ 6.08 −0.23 595 K2III ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 121439 121439 68431 14h 00m 32.85s −78° 35′ 23.9″ 6.09 −0.65 728 B9III
HD 138289 138289 76664 15h 39m 18.62s −77° 55′ 03.7″ 6.19 1.10 339 K2II
HD 131551 131551 73394 14h 59m 55.77s −75° 01′ 57.4″ 6.20 0.15 529 B9V ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 154556 154556 84158 17h 12m 19.85s −70° 43′ 15.2″ 6.21 1.99 228 K1IVCN...
HD 154972 154972 84510 17h 16m 35.70s −74° 31′ 58.4″ 6.24 1.25 324 A0V
HD 128294 128294 71870 14h 41m 59.76s −77° 00′ 41.1″ 6.34 0.05 592 B9III
HD 162337 162337 88599 18h 05m 26.74s −81° 29′ 11.2″ 6.37 −0.89 924 K3/K4III
HD 137366 137366 75959 15h 30m 49.19s −71° 39′ 14.7″ 6.39 −1.15 1052 B3V
HD 141846 141846 78360 15h 59m 55.14s −78° 01′ 37.6″ 6.40 1.76 276 F3IV ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 124639 124639 70418 14h 24m 22.18s −82° 50′ 53.6″ 6.42 −0.74 881 B8V
HD 129899 129899 72670 14h 51m 30.07s −77° 10′ 33.4″ 6.44 −0.76 898 Ap...
HD 152010 152010 82944 16h 57m 01.06s −71° 06′ 41.6″ 6.46 −2.08 1663 A5IV/V ഇരട്ട നക്ഷത്രം
HD 124099 124099 69778 14h 16m 55.17s −77° 39′ 51.2″ 6.48 −2.82 2362 K2IIp ക്രമരഹിത ചരം
HD 159558 159558 86510 17h 40m 44.57s −67° 51′ 14.8″ 6.48 1.15 379 G8III
HD 134606 134606 74653 15h 15m 15s −70° 31′ 11″ 6.85 4.74 86 G6IV മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ (b, c & d) ഉണ്ട്
HD 137509 NN 137509 76011 15h 31m 27.12s −71° 03′ 43.7″ 6.87 0.41 638 B8 α2 CVn variable, Vmax = 6.86m, Vmin = 6.92m, P = 4.4928 d
HD 131664 131664 73408 15h 00m 06.07s −73° 32′ 07.2″ 8.13 4.38 183.5 G3V has a തവിട്ടുകുള്ളൻ ഇതിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു (b)
HD 137388 137388 76351 15h 35m 40s −80° 12′ 17″ 8.71 5.81 124 K0/K1V ഗ്രഹം ഉണ്ട്. (b)
S Aps S 133444 74179 15h 09m 24.53s −72° 03′ 45.2″ 9.60 -1.28 4900 C+ ആർ കൊറോണാ ബൊറിയാലിസ് ചരം, Vmax = 9.54m, Vmin = 17.0m, P = 66.03 d
HD 138403 138403 15h 37m 11.18s −71° 54′ 52.9″ 10.47 O8(f)ep He 2-131 എന്ന ഗ്രഹ നീഹാരികയുടെ നടുവിലുള്ള നക്ഷത്രം
Z Aps Z 14h 06m 54.81s −71° 22′ 16.8″ 11.07 ആർ വി ടൗരി ചരം, Vmax = 10.7m, Vmin = 12.7m, P = 37.89 d
L 19-2 MY 14h 33m 07.60s −81° 20′ 14.5″ 13.75 DA4.1 സ്പന്ദിക്കുന്ന വെള്ളക്കുള്ളൻ, ΔV = 0.05m
Table legend:

References[തിരുത്തുക]

  • ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". ശേഖരിച്ചത് 26 ഡിസംബർ 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". ശേഖരിച്ചത് 26 ഡിസംബർ 2006.
  • Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". ശേഖരിച്ചത് 26 ഡിസംബർ 2006.
  • "SIMBAD Astronomical Database". Centre de Données astronomiques de Strasbourg. ശേഖരിച്ചത് 4 ജനുവരി 2007.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; മുതലായവർ (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". ശേഖരിച്ചത് 28 മാർച്ച് 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; മുതലായവർ (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". ശേഖരിച്ചത് 28 മാർച്ച് 2012.
  • Dommanget, J.; Nys, O. (2002). "Catalogue of the Components of Double and Multiple Stars (CCDM)". ശേഖരിച്ചത് 5 ജനുവരി 2007.
  • Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. മൂലതാളിൽ നിന്നും 27 ഫെബ്രുവരി 2012-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 16 ജൂലൈ 2010.
  • "AAVSO Website". American Association of Variable Star Observers. ശേഖരിച്ചത് 9 മാർച്ച് 2014.