സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുത്തുകാർ വർഷം പ്രസാധകർ
ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മാർക്സ്, എംഗൽസ് --- ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം
ദേശീയസമരത്തിലെ വഴിത്താരകൾ ഇർഫാൻ ഹബീബ് --- ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം --- -- സാഹിത്യ അക്കാദമി