സ്വരരാഗസുധാരസ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ശങ്കരാഭരണത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയാണ് സ്വരരാഗസുധാരസ . ഈ കൃതിയിൽ സംഗീതത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്.

വരികൾ[edit]

പല്ലവി[edit]

സ്വരരാഗസുധാരസയുതഭക്തി
സ്വർഗാപവർഗമുരാ ഓ മനസാ

അനുപല്ലവി[edit]

പരമാനന്ദമനേ കമലമുപൈ
ബകഭേകമു ചെലഗേമി ഓ മനസാ

ചരണം 1[edit]

മൂലാധാരജ നാദമെരുഗുടേ
മുദമഗുമോക്ഷമുരാ
കോലാഹല സപ്തസ്വരഗൃഹമുല
ഗുരുതേ മോക്ഷമുരാ ഓ മനസാ

ചരണം 2[edit]

ബഹുജന്മമുലകു പൈനി ജ്ഞാനിയൈ
പരഗുട മോക്ഷമുരാ
സഹജ ഭക്തിതോ രാഗജ്ഞാന
സഹിതുഡു മുക്തുഡുരാ ഓ മനസാ

ചരണം 3[edit]

മർദലതാളഗതുലു തെലിയകനേ
മർദിഞ്ചുട സുഖമാ
ശുദ്ധമനസുലേക പൂജജേയുട
സൂകര വൃത്തിരാ ഓ മനസാ

ചരണം 4[edit]

രജതഗിരീശുഡു നഗജകു തെൽപു
സ്വരാർണവ മർമമുലു
വിജയമുഗല ത്യാഗരാജുഡെരുഗേ
വിശ്വസിഞ്ചി തെലുസുകോ ഓ മനസാ


അർത്ഥം[edit]

അവലംബം[edit]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[edit]