സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഉപദ്വീപ്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഉപദ്വീപ്

യൂറോപ്പില ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഉപദ്വീപ്. യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റ വടക്ക് ഭാഗത്താണിത്. ഫിൻലാൻഡ്, നോർവെ, സ്വീഡൻ എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഉപദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപദ്വീപിന്റെ കിഴക്കും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബാൾട്ടിക് കടൽ .