സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വൃക്തിഗത ആവശൃങൾക് ഉപയോഗിക്കാനുതകുന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പിൻവലികാം.എന്നാൽ പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതാണ്.