സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Semi-Slav Defense
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
f3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
ECO D43–D49
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ക്വീൻസ് ഗാബിറ്റ് എന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം. ഇതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചുവടെ നല്ക്കുന്നു :

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Nf3 Nf6
4. Nc3 e6


5.e3[തിരുത്തുക]

ഈ നീക്കത്തിനതിരെ 5...Nbd7 കളിച്ചുകൊണ്ട് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രധാനശാഖയിൽ തുടരാം.

മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Bd3[തിരുത്തുക]

ആന്റി-മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Qc2[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കുതിര
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
d6 black ആന
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
g4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
e3 white കാലാൾ
f3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white രാജ്ഞി
f2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Position after 7.g4

കാർപോവ് വേരിയേഷൻ: 7.Bd3[തിരുത്തുക]

ഷിറോവ്–ഷാബലോവ് ഗാബിറ്റ്: 7.g4[തിരുത്തുക]

5.Bg5[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d5 black കാലാൾ
g5 white ആന
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
f3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Position after 5.Bg5

ബോട്വിന്നിക് വേരിയേഷൻ: 5...dxc4[തിരുത്തുക]

മോസ്കോ വേരിയേഷൻ: 5...h6[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

വിക്കിപാഠശാല
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ Chess Opening Theory എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്

  • Encyclopedia of Chess Openings, volume D, sections 43–49
  • Kuijf, Marinus (1995). Slav: Botvinnik Variation. New In Chess. ISBN 90-71689-80-8.
  • Glenn Flear (2005). Starting Out: Slav & Semi-Slav. Everyman chess. ISBN 1-85744-393-4.
  • Vera, Reinaldo (2007). Chess Explained: The Meran Semi-Slav. Gambit. ISBN 9781904600817.
  • David Vigorito, Play the Semi-Slav, Quality Chess, 2008 ISBN 978-91-85779-01-7
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെമി-സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=3778389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്