സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടു കുത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭിത്തിയിലോ ബോർഡിലോ ഒരു സുന്ദരിയുടെ പൂർണ്ണകായ ചിത്രമുള്ള കലണ്ടർ തൂക്കുക. കളിക്കാർക്ക് 1, 2 എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്ത് ക്യൂ നിർത്തുക. കലണ്ടർ തൂക്കിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കളിക്കാരനെ മാറ്റി നിർത്തി കണ്ണ് കറുത്ത തുണികൊണ്ട് കെട്ടുക. സ്റ്റിക്കർ പൊട്ട് ഒരു കൈയിൽ കൊടുക്കുക. മറ്റേ കൈ പിന്നിലേയ്ക്ക് സ്വയം മടക്കി വയ്ക്കുാൻ പറയാം (ബോർഡ്, ഭിത്തി, കലണ്ടർ എന്നിവ തപ്പിനോക്കി ഏകദേശ രൂപം ലഭിക്കാതിരിക്കാനാണിത്) വേണമെങ്കിൽ ഒന്നു വട്ടം കറക്കി ദിശ മാറ്റാനും ശ്രമിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കളിക്കാർ കൈകൊട്ടി പ്രോത്സാഹനം നൽകട്ടെ. വൺ ടച്ച് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം വയ്കാം. (അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടർ തപ്പി നോക്കി ഏകദേശ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്) ഒരു പ്രാവശ്യം ഒട്ടിച്ചാൽ പിന്നീട് ഇളക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാം. യഥാർത്ഥ പൊട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തോ ഏകദേശം അടുത്തോ പൊട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ നമ്പർ വട്ടം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം. അതിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി പൊട്ട് ഒട്ടിച്ചയാൾ വിജയിയാകും.

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]