സാമൂഹ്യക്കൂട്ടായ്മ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യക്കൂട്ടായ്മ (സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്) സൈറ്റുകളുടെ പട്ടിക

 1. അക്കാഡമിയ.എഡു (http://www.academia.edu/)
 2. അഡ്വോഗാറ്റോ (http://www.advogato.org)
 3. ഇബീബോ (http://www.ibibo.com/)
 4. ഏ സ്മാൾ വേൾഡ് (http://www.aSmallWorld.net)
 5. ഏഷ്യൻ അവന്യു
 6. ഐഡന്റിക്ക (http://identi.ca)
 7. ഓർക്കുട്ട് (http://www.orkut.com)
 8. കഫേ മം (http://CafeMom.com)
 9. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്.കോം (http://www.classmates.com)
 10. ഗൂഗിൾ + (http://plus.google.com)
 11. ഗൂഗിൾ ബസ് (http://buzz.google.com)
 12. ജൈക്കു (http://Jaiku.com)
 13. ടംബ്ലർ (http://Tumblr.com)
 14. ട്വിറ്റർ (http://www.twitter.com)
 15. ടാഗ്ഡ് (http://Tagged.com)
 16. ഡയസ്പോറ (http://joindiaspora.com/)
 17. നെറ്റ്‌ലോഗ് (http://netlog.com)
 18. ഫ്രണ്ട്സ്റ്റർ (http://www.friendster.com)
 19. ഫ്ലിക്കർ (http://www.flickr.com)
 20. ഫേസ്‌പാർട്ടി (http://Faceparty.com)
 21. ഫേസ്‌ബുക്ക് (http://Facebook.com)
 22. ഫേസസ് (http://Faces.com)
 23. ഫോർസ്ക്വയർ (http://Foursquare.com)
 24. ബ്ലാക്ക് പ്ലാനറ്റ് (http://BlackPlanet.com)
 25. ബസ്‌നെറ്റ് http://www.buzznet.com
 26. ബാഡൂ (http://www.badoo.com/)
 27. ബിഗ്അഡ്ഡ (http://Bigadda.com)
 28. ബേബോ (http://bebo.com)
 29. മീറ്റപ്പ് (http://Meetup.com)
 30. മൈ ഒപേറ (http://my.opera.com)
 31. മൈലൈഫ്(http://MyLife.com)
 32. മൈസ്പേസ് (http://www.myspace.com)
 33. ലിങ്ക്‌ഡ്ഇൻ (http://linkedin.com)
 34. ലൈവ്‌ജേണൽ (http://www.livejournal.com)
 35. വിൻഡോസ് ലൈവ് സ്പേസസ്
 36. സൈവേൾഡ് (http://cyworld.com)
 37. ഹൈഫൈവ് (http://Hi5.com)
 38. ഹൈവ്സ് (http://www.hyves.nl/)
 39. കൂട്ടം (http://www.koottam.com)