സമാകലനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
A definite integral of a function can be represented as the signed area of the region bounded by its graph.

അവകലനം എന്ന പ്രക്രിയയുടെ എതിർ‌ക്രിയ ആണ് സമാകലനം(Integration). സമാകലനം ചെയ്തുകിട്ടുന്ന ഫലനത്തിന്റെ ഫലമാണ് സമാകലം. സമാകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫലനമാണ് സമാകല്യം.

സമാകലനം 2 തരത്തിലാവാം. നിർ‌ദ്ദിഷ്ട ഫലനത്തിന്റെ നിശ്ചിതസീമയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം സമാകലനം ചെയ്താൽ അത് നിശ്ചിത സമാകലനം എന്നും ഇപ്രകാരം ഒരു നിർ‌ദ്ദിഷ്ട സീമയ്ക്കുള്ളിലല്ല എങ്കിൽ അതിനെ അനിശ്ചിത സമാകലനം എന്നും പറയുന്നു. സമാകലനത്തിന് കർ‌ക്കശമായ ഒരു നിർവചനം നൽ‌കിയത് ജോർ‌ജ്ജ് ഫ്രെഡറിക് റീമാൻ ആണ്.

പ്രതീകം[തിരുത്തുക]

സമാകലനത്തിനുപയോഗിയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചിഹ്നമാണ്. ഇത് നൽ‌കിയത് ലെബനിസ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രകാരനാണ്.

സമാകലനത്തിന്റെ ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമാകലനം&oldid=1819180" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്