സംവാദം:ശ്രീരംഗപട്ടണം

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

--ചള്ളിയാൻ 16:37, 28 ജൂലൈ 2007 (UTC)തല ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്നാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തിലും വാലിലും രങ്ക എന്നാണ്‌ കാണുന്നത്. ഏതാണ്‌ ശരി?