സംവാദം:രചനാന്തരണ വ്യാകരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ്? Generative grammar ആണോ അതോ transformational grammar ആണോ? -- റസിമാൻ ടി വി 10:43, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

രണ്ടും Transformational Generative grammar എന്നാണ് ബിനു (സംവാദം) 11:09, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

en:Transformational grammar എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് transformational-generative grammar എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ -- റസിമാൻ ടി വി 11:16, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ഇതു കാണുക. എല്ലാ [1] Generative grammar-കളും Transformational grammar-കളല്ല. Early versions of Chomsky's theory were called transformational grammar, and this term is still used as a general term that includes his subsequent theories. There are a number of competing versions of generative grammar currently practiced within linguistics. Chomsky's current theory is known as the Minimalist program. Other prominent theories include or have included dependency grammar, head-driven phrase structure grammar, lexical functional grammar, categorial grammar, relational grammar, link grammar, and tree-adjoining grammar.[citation needed] ബിനു (സംവാദം) 11:44, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)