സംവാദം:ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റെർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


Black Lives Matter Logo in different languages[തിരുത്തുക]

Please help to translate the Black Lives Matter Logo for this wikipedia (:ml:wiki): File:Black Lives Matter logo.svg
Translate the text BLACK LIVES MATTER from english to the language of this wikipedia: മലയാളം

 • The translation must be divided into three lines
 • The translation must be given in the following format: (LINE1)(LINE2)(LINE3)
 • Give numbers in brackets for number of line
 • The translation must be in capital letters
 • It is no problem if a line consits of more than one word
 • The expression LIVES:
  • The expression LIVES appears in yellow letters over black background, this expression must be marked in bold
  • Depending on the language, the expression LIVES is in line1, line2 or line3
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
Examples
 • English: (1 BLACK)(2 LIVES)(3 MATTER)
 • German: (1 SCHWARZE)(2 LEBEN)(3 ZÄHLEN)

Please give a translation as described. Then I will create the corresponding logo and make it available.

Thank you --Mrmw (സംവാദം) 17:34, 7 ജൂൺ 2020 (UTC)[reply]

i canceled this request as there are to many difficultis and missunderstandings in translation in other languages - i wont create logos
thanks for your help
orginal request
--Mrmw (സംവാദം) 18:11, 8 ജൂൺ 2020 (UTC)[reply]