സംവാദം:തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പേട്ടതോ നിയമിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വനിതകളായ ഭരണാധികാരികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

"Female Prime Minister" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. the Chinese TV series, ദയവായി Legend of Lu Zhen കാണുക. This list should not be confused with the List of elected and appointed female heads of state.

പക്ഷെ താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ലെജൻട് ഓഫ് ലൂ ഴെൻ അല്ല!

--Challiovsky Talkies ♫♫ 19:15, 8 മാർച്ച് 2017 (UTC)