സംവാദം:ജോഹൻ നികൊളസ് ടെറ്റൻസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സാമ്പത്തികരംഗത്ത് സമുന്നതപദവി വഹിച്ചിരുന്നു? അദ്ദേഹം ധനകാര്യവകുപ്പിൽ ഉയർന്നപദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നില്ലേ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kjbinukj (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)