സംവാദം:കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒറ്റവരി ലേഖനമായി 2014 മുതൽ (ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളം!) നിലനിൽക്കുന്നു. നീക്കം ചെയ്യുകയാണുത്തമം.