സംവാദം:എരുമേലിയുടെ ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വലിപ്പമേറിയതും വിലയേറിയ സമയം ചിലവഴിച്ചും രൂപപ്പെടുത്തിയ സൃഷ്ടിയെ വളരെ ചെറിയതും നേരത്തേയുള്ളതുമായ സൃഷ്ടിയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് അനുചിതം തന്നെ. വലിയ സൃഷ്ടി നേരത്തേയുണ്ടെങ്കിൽ (ഒരേ വിഷയം) പുതിയതുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമവുമാണ്.