സംവാദം:ഇൽഖാനി സാമ്രാജ്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പേർഷ്യനിൽ ഇൽഖാനി എന്നും മംഗോളിൽ ഇൽ ഖാൻ എന്നുമാണ്‌ പേരു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തലക്കെട്ട് ഇൽഖാനി സാമ്രാജ്യം എന്നോ ഇൽ ഖാൻ സാമ്രാജ്യം എന്നോ മതി -- റസിമാൻ ടി വി 06:49, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

  1. ഇൽ ഖാനി എന്നു മാറ്റാം എന്നു കരുതുന്നു.
  2. ഇടയിലെ സ്പേസ് വേണ്ടേ?
  3. സമാനിദ്, സഫാറിദ് ഇവന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും അവസാനത്തെ ദ് എടുത്തുകളയുന്നതിനെപ്പറ്റി എന്തുപറയുന്നു?

--Vssun 14:51, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

പേർഷ്യൻ ആണോ മംഗോൾ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത്? പേർഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇൽഖാനി എന്ന് സ്പേസില്ലാതെ വേണം. മംഗോൾ ആണെങ്കിൽ ഇൽ ഖാൻ എന്ന് സ്പേസോടെയും. സമാനിദ് എന്നത് സമാനിയ്യാൻ എന്ന് മാറ്റണം - സാമ്രാജ്യം തന്നെ പേർഷ്യൻ ആണ്‌. സഫാറിദ് എന്നത് സഫാരിയ്യാൻ എന്നും (റി വേണ്ട) . പിന്നെ ഈ അവസാനത്തിലെ യ്യാനിന്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എല്ലാ രാജവംശത്തിന്റെ പേരിലും അറബിയിൽ യ്യൂനും പേർഷ്യനിൽ യ്യാനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അറബിയിൽ ബഹുവചനമാക്കാൻ യ്യൂൻ ഉപയോഗിക്കുംപോലെയാണ്‌ (ഉദാ : അബ്ബാസിയ്യൂൻ = അബ്ബാസികൾ) പേർഷ്യനിൽ യ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ യ്യാൻ ആവശ്യമില്ല - സമാനി സാമ്രാജ്യം, സഫാരി സാമ്രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ മതി -- റസിമാൻ ടി വി 15:11, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

  1. ഇൽഖാനി സാമ്രാജ്യം എന്ന് മാറ്റുന്നു. പേർഷ്യയിലുണ്ടായ സാമ്രാജ്യമായതിനാൽ പേർഷ്യൻ രീതി പിന്തുടരാം. അവലംബിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ Il-khanid എന്ന് ഇടയിൽ വരയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലാണെങ്കിൽ Ilkhanate എന്ന് ഒഴുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
  2. യാൻ ഉപയോഗം ബഹുവചനമാക്കാനാണെങ്കിൽ ഹഖാമനിഷിയാൻ സാമ്രാജ്യം ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലെ യാനേയും വെട്ടാം എന്നു കരുതുന്നു. ഹിന്ദിയിൽ ഹഖാമനി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. --Vssun 15:22, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
  3. പിന്നെ സഫാറി/സഫാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്. അൽ സഫാർ (ചെമ്പുപണിക്കാരൻ) എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടായത്.. അൽ സഫാർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് റ-യുടെ ചില്ലായല്ലേ? --Vssun 15:27, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
  • ഹഖാമനിയ്യൂൻ എന്നാണ്‌ അറബിയിലും. അപ്പോൾ ബഹുവചനരൂപമാക്കിയതാവാനാണ്‌ സാധ്യത (പേർഷ്യൻ പഠിക്കണം, എന്നിട്ടേ ഉറപ്പുപറയാനാകൂ)
  • റ/ര എന്നതിന്‌ അറബിയിൽ ഒരക്ഷരമേയുള്ളൂ : ر. അല്പം തജ്‌വീദ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഖുർആനിലെങ്കിലും ഉച്ചാരണനിയമം ഇങ്ങനെയാണ്‌ : ر എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ അ/ഉ എന്ന സ്വരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം റ/റു എന്നതിനോടാണ്‌ കൂടുതൽ അടുത്തുനിൽക്കുക (ഉദാ : ഹറാം, റമദാൻ, റൂം). ഇ എന്ന സ്വരം വരുമ്പോൾ രി എന്നതിനോടും (ഉദാ : രിദ്‌വാൻ). ചില്ലുപോലെ വരുമ്പോൾ (അഥവാ ചന്ദ്രക്കല പോലെ) മുമ്പിലുള്ള സ്വരം നോക്കണം (അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ചതാ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ്?)

-- റസിമാൻ ടി വി 15:48, 1 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

റ-യുടെ കൂടെ ഇകാരം ചേരുന്നതുകൊണ്ട് സഫാരി എന്നാക്കാം. --Vssun 10:38, 2 ഡിസംബർ 2009 (UTC)