സംവാദം:ഇലകമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇലകമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഐ.പി.ഏഡിറ്റുകൾ] ശരിയാ‍ണൊ? --Rameshng:::Buzz me :) 16:10, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ലേഖനവുമായി യോജിക്കാത്ത എഡിറ്റുകളാണ്. തൽക്കാലം നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇവ ശരിയായ വിവരങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ എഡിറ്റ് റിവർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --Vssun 17:19, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)