സംവാദം:ആർതർ സി. ക്ലാർക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ താളിൽ എന്താ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവിന്നില്ല.സിസോപ്പ് മാരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق

മാറ്റി. കമന്റ് ടാഗിട്ടാൽ അതിന് വേറേ അടി വരും. ;) അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് (ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണും എന്നാലും..)--അഭി 19:58, 16 ജൂൺ 2008 (UTC)

 • TERPLANETARY SPACE, 1950
 • THE EXPLORATION OF SPACE, 1951
 • PRELUDE TO SPACE, 1951
 • THE SANDS OF MARS, 1951 - Marsin aamunkoitto (suom. Anja Toivonen)
 • ISLANDS IN THE SKY, 1952 - Ilmojen saaret (suom. Hugo L. Mäkinen)
 • CHILDHOOD' END, 1953 - Lapsuuden loppu (suom. Matti Kannosto)
 • EXPEDITION TO EARTH, 1953 (includes the short story The Sentinel)
 • THE EXPLORATION OF MOON, 1954
 • THE YOUNG TRAVELLER IN SPACE,1954
 • EARTHLIGHT, 1955 - Maan valo (suom. Eila Salminen)
 • THE COAST OF CHORAL, 1956
 • THE CITY AND THE STARS, 1956 - Kadonnut menneisyys (suom. Anja Toivonen)
 • THE DEEP RANGE, 1957
 • THE MAKING OF THE MOON, 1957
 • THE REEFS OF TABROBANE, 1957
 • TALES FROM THE WHITE HART, 1957
 • THE OTHER SIDE OF THE SKY, 1958
 • BOY BENEATH THE SEA, 1958
 • VOICE ACROSS THE SEA, 1958
 • ACROSS THE SEA OF STARS, 1959
 • THE CHALLENGE OF THE SEA, 1960
 • THE CHALLENGE OF THE SPACESHIP, 1960
 • THE FIRST FIVE FATHOMS, 1960
 • A FALL OF MOONDUST, 1961 - Selene I (suom. Matti Kannosto)
 • FROM THE OCEANS, FROM THE STARS, 1962
 • REACH FOR TOMORROW, 1962
 • TALES FROM TEN WORLDS, 1962
 • INDIAN OCEAN ADVENTURE, 1962
 • PROFILES OF THE FUTURE, 1962
 • DOLPHIN ISLAND, 1963
 • GLIDE PATH, 1963
  * THE TREASURE OF THE GREAT REEF, 1964
  * MAN AND SPACE, 1964 - Ulos avaruuteen (suom. Pertti Jotuni)
  * VOICES FROM THE SKY, 1965
  * PRELUDE TO MARS, 1965
  * THE NINE BILLION NAMES OF GOD, 1967
  * ed.: THE COMING OF THE AGE, 1967
  * ed.: TIME PROBE, 1967
  * ASECOND ARTHUR C. CLARKE OMNIBUS, 1968
  * THE PROMISE OF THE SKY, 1968
  * 2001: A SPACE ODYSSEY, 1968 - 2001 avaruusseikkailu (suom. Sakari Ahlbäck) - film 1968, dir. by Stanley Kubrick
  * GLIDE PATH, 1969
  * THE LION OF COMARRE AND AGAINST THE FALL OF THE NIGHT, 1970
  * FIRST ON THE MOON, 1970
  * MEETING WITH MEDUSA, 1971
  * OF TIME AND STARS, 1972 - Tähtiaika (suom. Matti Kannosto)
  * THE WIND FROM THE SUN, 1972 - Tuuli auringosta (suom. Ilkka Äärelä)
  * BEYOND JUPITER, 1972
  * INDIAN OCEAN TREASURE, 1972
  * INTO SPACE, 1972
  * THE LOST WORLDS OF 2001, 1972
  * REPORT ON PLANET THREE, 1972
  * RENDEZVOUS WITH RAMA, 1973 - Uhka avaruudesta (suom. Matti Kannosto)
  * IMPERIAL EARTH: A FANTASY OF LOVE AND DISCORD, 1975
  * THE VIEW FROM SERENDIP, 1977
  * THE FOUNTAINS OF PARADISE, 1979 - Paratiisin suihkulähteet (suom. Matti Kannosto)
  * ARTHUR C. CLARKE'S MYSTERIOUS WORLD, 1980
  * 2010: ODYSSEY TWO, 1980 - 2010 Avaruusodysseia (suom. Matti Kannosto) - film 1984, dir. by Peter Hyams
  * ASCENT TO ORBIT: A SCIENTIFIC AUTOBIOGRAPHY, 1984
  * ARTHUR C. CLARKE'S WORLD OF STRANGE POWERS, 1985 (with Simon Welfare and John Fairley)
  * ODYSSEY FILE, 1985 (with Peter Hyams)
  * SELECTED WORKS, 1985
  * ed.: ARTHUS C. CLARKE'S JULY 20, 2019, 1986
  * THE SONGS OF DISTANT EARTH, 1986 - Kaukaisen maan laulut (suom. Matti Kannosto)
  * 2061: ODYSSEY THREE, 1987 - Odysseia 2061 (suom. Matti Kannosto)
  * ARTHUR C. CLARKE'S CHRONICLES OF THE STRANGE AND MYSTERIUS, 1987
  * CRADLE, 1988 (with Gentry Lee) - Kehto (suom. Matti Kannosto)
  * RAMA II, 1989 (with Gentry Lee) - Rama II (suom. Pekka Markkula)
  * TALES FROM THE PLANET EARTH, 1989
  * ASTOUNDING DAYS: A SCIENCE FICTION AUTOBIOGRAPHY, 1989
  * THE GHOST FROM THE GRAND BANKS, 1990
  * PROJECT SOLAR SAIL, 1990 (ed.)
  * THE GARDEN OF RAMA, 1991 (with Gentry Lee)
  * THE GHOST FROM THE GRAND BANKS, 1991
  * THE FANTASTIC MUSE, 1992
  * HOW THE WORLD WAS ONE, 1992
  * BY SPACE POSSESSED, 1993
  * THE HAMMER OF GOD, 1993
  * RAMA REVEALED, 1993
  * ed.: First Men in the Moon by H.G. Wells, 1993
  * ed.: War of the Worlds by H.G. Wells, 1993
  * ARTHUR C. CLARKE'S A-Z OF MYSTERIES: FROM ATLANTIS TO ZOMBIES, 1994 (with Simon Welfare and John Fairley) - Tieteen kuvalehden suuri kirja (suom. Jarmo Hakanen, Jere Hakanen)
  * 3001: THE FINAL ODYSSEY, 1996
  * GREETINGS, CARBON-BASED BIPEDS!, 1999 (ed. by Ian MacAuley)
  * THE TRIGGER, 2000 (with Michael Kube-McDowell)
  * TIME'E EYE, 2004 (with Stephen Baxter)
  * SUNSTORM, 2005 (with Stephen Baxter)


In Association with Amazon.com

ഇതെന്താണെന്ന് വല്ല പിടിയുംകിട്ടിയോ?സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ ലിസ്റ്റാണ്--അഭി 20:02, 16 ജൂൺ 2008 (UTC)

Sure? എന്നാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഉശാറാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യൂ,അഭീ സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق