ഷണ്മുഖപ്രിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 56ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ഷണ്മുഖപ്രിയ.ഷണ്മുഖപ്രിയ എന്ന പദത്തിന് ഷണ്മുഖന് അതായത് സുബ്രഹ്മണ്യന് പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നാണർത്ഥം.10ആം ചക്രദിശിയിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത്.രാഗവിസ്താരസാദ്ധ്യത ഉള്ള ഒരു രാഗമാണിത്.ഭക്തിരസപ്രധാനമായ രാഗമാണിത്.

ഘടന,ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ2 പ ധ1 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ2 ഗ2 രി2 സ

ഈ രാഗത്തിലെ സ്വരങ്ങൾ ചതുശ്രുതി ഋഷഭം,സാധാരണഗാന്ധാരം,പ്രതിമദ്ധ്യമം,ശുദ്ധധൈവതം,കൈശികി നിഷാദം ഇവയാണ്.

കീർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ
കീർത്തനം കൃതി
സദാശ്രയേ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
സിദ്ധിവിനായകം മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
ഓം ശരവണഭവ പാപനാശം ശിവൻ

ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഗാനം ചലച്ചിത്രം
ആനക്കെടുപ്പത് പൊന്നുണ്ടേ ധനം
എത്ര പൂക്കാലമിനി രാക്കുയിലിൻ രാഗസദസ്സിൽ
ഗോപികാവസന്തം തേടി ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള
ഉഷസ്സേ നീയെന്നെ വിളിക്കുകില്ലെങ്കിൽ പാദസരം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

http://sify.com/carnaticmusic/fullstory.php?id=13587115

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഷണ്മുഖപ്രിയ&oldid=1689580" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്