ശ്രീ ശങ്കരവിദ്യാപീഠം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിദ്യാഭാരതിയുടെ കേരള ഘടകമാണ് ഭാരതീയവിദ്യാനികേതൻ. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതനോട് അനുബദ്ധമായി 454 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 2003 മുതൽ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ കീഴിൽ പട്ടാഴിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ശ്രീ ശങ്കരവിദ്യാപീഠം 2008-09 അധ്യയനവർഷം മുതൽ പട്ടാഴി വടക്കേകര മണയിറ വാർഡിൽ ശാസ്താംകാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമിപം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. വിദ്യാലയാന്തരീഷം പ്രക്യതി സുന്ദരവും, സ്വച്ഛന്ദവും , ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമാകയൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇഴകിചേർന്നുള്ള പഠനത്തിന് ഇടനൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ കാലയളവുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്ക് പഞ്ചായാത്തുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ ആശയവും ആദർശവും സംസ്ക്കാരവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ശങ്കരവിദ്യാപീഠം വിദ്യാലയത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്രീ_ശങ്കരവിദ്യാപീഠം&oldid=3503333" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്