ശ്രീ നയിനാർ ദേവ ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീ നയിനാർ ദേവ ക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പൂവാർ - നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡിലാണ് അരുമാനൂർ. അവിടെയാണ് അരുമാനൂർ ദേവക്ഷേത്രം.

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

ഒരു മഹർഷിയുടെ വാസ സ്ഥലമായിരുന്നു, ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ മഹർഷിയ്ക്ക് ശിവനും പാർവതിയും നയിനാരും നാച്ചിയാരുമായി വന്ന് ദർശനം നൽകിയത്രെ. ശിവനേയും പാർവതിയേയും നയിനാരും നാച്ചിയാരുമായി സങ്കൽപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അഞ്ഞൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്പലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദേശം വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. അതിനു ശേഷം ക്ഷയിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം ശീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാട്ടുകാർ പുനരുദ്ധരിച്ചു.

ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠ[തിരുത്തുക]

പുനപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുവേണ്ടി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠയെ കൊല്ലവർഷം 1088 ഇടവമാസത്തിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ബാലാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

പുനഃപ്രതിഷ്ഠ[തിരുത്തുക]

കൊല്ലവർഷം 1109 മകരം 8ന് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ വത്സല ശിഷ്യൻ ശാന്തി സ്വാമി എന്ന ഭൈരവൻ സ്വാമി പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. അതിനുള്ള തന്ത്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് രാമരു ഷണ്മുഖദാസ് സ്വാമിയാണ്.

മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകൾ[തിരുത്തുക]

നാച്ചിയാർ, ദുർഗ്ഗ, ഗണപതി, നാഗർ എന്നീ മൂർത്തികൾ കൂടിയുണ്ട്.

നയിനാർ പതികം[തിരുത്തുക]

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീ നയിനാർ ദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയതാണ് നയിനാർ പതികം എന്ന തമിഴ് തേവാരം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]