ശ്രീലങ്കയിലെ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശ്രീലങ്കയിലെ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക

Map of Sri Lanka
പേര് പ്രവിശ്യ ജില്ല ജനസംഖ്യ വിസ്തീർണ്ണം കി. മീ2
കൊളംബോ പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ 752,993 37.31
ദഹിവാല - മൗണ്ട് ലവീനിയ പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ -- ----
മൊറട്ടുവ പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ -- ----
ശ്രീ ജയവർദനപുര കോട്ടെ പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ -- ----
നിഗൊമ്പോ പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പാഹ -- ----
കണ്ടി മധ്യ കാണ്ടി -- ----
കൽമുനൈ കിഴക്കൻ അമ്പാറ -- ----
വവുനിയ ഉത്തര വവുനിയ -- ----
ഗല്ലി തെക്കൻ ഗല്ലി -- ----
ട്രിങ്കോമലീ കിഴക്കൻ ട്രിങ്കോമലീ -- ----
ബട്ടിക്കലോവ കിഴക്കൻ ബട്ടിക്കലോവ -- ----
ജാഫ്ന ഉത്തര ജാഫ്‌ന -- ----
കടുനായകേ പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പാഹ -- ----
ദംബുല്ല മദ്ധ്യ മതാലെ -- ----
കൊലോന്നാവ പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ -- ----
അനുരാധപുര ഉത്തര-മധ്യ അനുരാധപുര -- ----
രത്നപുര സബരഗമുവ രത്നപുര -- ----
ബദുല്ല ഉവ ബാദുല്ല -- ----
മാത്തറ ദക്ഷിണ മത്താറ -- ----
പുത്തളം വടക്കു-പടിഞ്ഞാറ് പുത്താലം -- ----
ചാവക്കച്ചേരി വടക്കൻ ജാഫ്‌ന -- ----
കാത്താൻകുടി കിഴക്കൻ ബട്ടിക്കലോവ -- ----
മാതാലെ മദ്ധ്യ മാതാലെ -- ----
കലുതാറ പടിഞ്ഞാറൻ കലുതാറ -- ----
മന്നാർ വടക്കൻ മന്നാർ -- ----
പാനാദുറ പടിഞ്ഞാറൻ കലുതാറ -- ----
ബെരുവാള പടിഞ്ഞാറൻ കലുതാറ -- ----
ജാ-എല പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പഹ -- ----
പോയിന്റ് പെഡ്രോ വടക്കൻ ജാഫ്‌ന -- ----
കെലനീയ പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പഹ -- ----
പെലിയഗോഡ പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പഹ -- ----
കുരുനെഗാല വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കുരുനെഗാല -- ----
വത്താല പടിഞ്ഞാറൻ ഗമ്പഹ -- ----
ഗമ്പോല മദ്ധ്യ കാണ്ടി -- ----
നുവറ എലിയ മദ്ധ്യ നുവാറ എലിയ -- ----
വെൽവെട്ടിത്തുറൈ വടക്കൻ ജാഫ്‌ന -- ----
ചിലൗ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പുത്താലം -- ----
ഇരവൂർ കിഴക്കൻ ബട്ടിക്കലോവ -- ----
അവിസ്സവേല പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബോ -- ----
വെലിഗമ തെക്കൻ മതാറ -- ----
അമ്പലൻഗോഡ തെക്കൻ ഗല്ലി -- ----