ശാക്തേയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ശൈവം, വൈഷ്ണവമതം എന്നിവയോടൊപ്പം പ്രധാന ഹൈന്ദവവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശാക്തേയം (Shaktism शाक्तं;) മഹാമായയും അനാദിയുമായ പരാശക്തി അഥവാ ആദിപരാശക്തി [1][2][3] എന്ന ദിവ്യമാതാവാണു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം മൂലകാരണമെന്ന് ശാക്തേയർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശാക്തേയവിശ്വാസമനുസരിച്ച് പരാശക്തിയുടെ ഈ മൂന്നു കൃത്യമുഖങ്ങളാണു് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികൾ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ദൈവസങ്കൽ‌പ്പങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ജീവിവൈവിദ്ധ്യങ്ങളും പരാശക്തി എന്ന മൂലത്തിൽ നിന്നാണുണ്ടായത് ദുർഗ, ലക്ഷ്മി, കാളി, പാർവതി, സരസ്വതി തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ ആദിപരാശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നു[4].[1]. ശ്രുതി,സ്മൃതി, ദേവീമാഹാത്മ്യം, ദേവീഭാഗവതം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.


  1. 1.0 1.1 Klaus K. Klostermaier (10 March 2010). Survey of Hinduism, A: Third Edition. State University of New York Press. pp. 30, 114–116, 233–245. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-7914-8011-3. 
  2. Flood, Gavin D. (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, p. 17, ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-521-43878-0 
  3. Thomas Coburn (2002), Devī-Māhātmya: The Crystallization of the Goddess Tradition, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0557-6, pages 1–23
  4. J. Gordon Melton; Martin Baumann (2010). Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2nd Edition. ABC-CLIO. pp. 2600–2602. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1-59884-204-3. 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശാക്തേയം&oldid=2411927" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്