വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:വിദ്യുത്കാന്തിക പ്രസരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിദ്യുത്കാന്തിക വികിരണം എന്ന് മാറ്റണം --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 08:20, 7 ജൂലൈ 2012 (UTC)