വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:തമിഴ്‌ചലച്ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തമിഴിനും ചലച്ചിത്രത്തിനുമിടയിൽ ഇട ആവശ്യമല്ലേ? വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര്, തമിഴ് ചലച്ചിത്രം എന്നു മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 03:42, 18 ഡിസംബർ 2011 (UTC)