വർഗ്ഗം:മലയാളം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലയാളം എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[മൂലരൂപം തിരുത്തുക]

മലയാളം എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[മൂലരൂപം തിരുത്തുക]

മലയാളം(28 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 20 താളുകൾ)
മലയാള പണ്ഡിതർ(3 താളുകൾ, 1 പ്രമാണം)
മലയാള മാസങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 12 താളുകൾ)
മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 63 താളുകൾ)
മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 10 താളുകൾ)
മലയാളം എഴുത്തുകാർ(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 58 താളുകൾ)
മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
മലയാളഗാനങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 5 താളുകൾ)
മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങൾ(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 119 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രം(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 8 താളുകൾ)
മലയാളനാടകം(12 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 3 താളുകൾ)
മലയാളപദങ്ങൾ(4 താളുകൾ)
മലയാളമാദ്ധ്യമപ്രവർത്തനം(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
മലയാളലിപി(3 താളുകൾ)
മലയാളവ്യാകരണം(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 78 താളുകൾ)
മലയാളസംഗീതം(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
മലയാളസാഹിത്യം(12 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 18 താളുകൾ)
മലയാളികൾ(8 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 22 താളുകൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 28 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 28 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:മലയാളം&oldid=2327909" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്