വർഗ്ഗം:മരണം - വർഷത്തിലെ ദിനം തിരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മരണം - വർഷത്തിലെ ദിനം തിരിച്ച് എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

മരണം - വർഷത്തിലെ ദിനം തിരിച്ച് എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

ജനുവരിയിൽ മരിച്ചവർ(32 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
മാർച്ചിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ഏപ്രിലിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
മേയിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
ജൂണിൽ മരിച്ചവർ(30 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
ജൂലൈയിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
ഓഗസ്റ്റിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
സെപ്റ്റംബറിൽ മരിച്ചവർ(30 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ഒക്ടോബറിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
നവംബറിൽ മരിച്ചവർ(30 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
ഡിസംബറിൽ മരിച്ചവർ(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

0

1