വർഗ്ഗം:കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകനേതാക്കൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകനേതാക്കളെ പറ്റിയുള്ള വർഗ്ഗം. രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർ, ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളതെന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തരെ (അവർ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർ ആയിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ)ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല