വർഗ്ഗം:കേരളീയരായ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search


അബു എബ്രഹാം 1972-ലും, 1978-ലും രാഷ്ട്രപതിയാൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.