വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മുവാറ്റുപുഴ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മുവാറ്റുപുഴ

കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്മുകളിൽ മുവാറ്റുപുഴ ആറിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാദേവക്ഷേത്രമാണ് വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവക്ഷേത്രം. ശിവലിംഗമാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ . ശിവരാത്രിനാളിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ബലി തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തി ചേരുന്നു. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ആറാട്ട് വരും വിധം ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തപ്പെടുന്നത്.