വൃത്തം (വൃത്തം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മൂന്നുവട്ടമിങ്ങു രേഫജങ്ങൾ ചേർന്നതും ഗലങ്ങൾ വൃത്തമെന്ന്
രജ രജ രജ ഗല അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ലഘു എന്ന ക്രമത്തിൽ 20 അക്ഷരം ചേർന്നത് വൃത്തമെന്നു പേരായ വൃത്തം.

മോഹമാകുമന്ധകാരസന്തതിക്കുദിച്ചുയർന്നിടുന്ന ബാല
- മോഹനാർക്കരശ്മിയായിടും സരസ്വതീ പദാരവിന്ദരേണു

ചീർത്ത മൗഢ്യമായ പങ്കഭാരമാണ്ട കണ്ഠമായി മേവിടുന്ന

ചിത്തദർപ്പണം കണക്കിലൊന്നു തേച്ചഹോ തെളിച്ചിടേണമിന്ന്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃത്തം_(വൃത്തം)&oldid=2773736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്